Kommunedirektøren (Rådmannen)

Per Gunnar Johnsen
 

Mobil 900 13 649
E-post: per.gunnar.johnsen@gjerstad.kommune.no

Kommunestyret i Gjerstad vedtok 27.2.20 å bytte ut tittelen "rådmann" med "kommunedirektør"  på kommunens øverste administrative leder. Dette er i samsvar med ny kommunelov.

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Kommunen vedtar kommuneplanen som oppdateres løpende ved budsjett- og økonomiplan/handlingsprogramvedtak. Planen gir overordnede føringer for kommunedirektørens arbeid.

Kommunestyret inngår egen lederavtale med kommunedirektøren, som gjennomgås i ledersamtale i formannskapsmøte årlig.

Kommunedirektøren er: 

  • øverste administrative og faglige leder (formelt ansvar) for den samlede administrasjon og tjenesteproduksjon i Gjerstad kommune
  • ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø (organisasjonsansvar)
  • ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgavene kommunen har, slik de fremgår av kommunens planer og styringsdokumenter (resultatansvar)
  • ansvarlig for en effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og økonomireglementer (økonomiansvar)
  • ansvarlig for en bruker- og serviceorientert utvikling av kommunens tjenester(utviklingsansvar)

Kommunedirektørens ledergruppe:

Kommunedirektørens ledergruppe består i tillegg til kommunedirektør av økonomisjef og kommunens enhetsledere. Kommunedirektørens ledergruppe utgjør kommunens strategiske ledelse. Det er viktig og nødvendig at hele organisasjonen tenker og handler helhetlig i tillegg til hver sine definerte fagansvar.

Formålet for kommunedirektørens ledergruppe:

"Ledergruppa skal sammen og i henhold til politiske vedtak, sikre kvalitetsmessig gode tjenester for innbyggerne i Gjerstad.

I kommunedirektørens ledergruppe er vi alle ledere i Gjerstad kommune, og bærer med dette et felles ansvar. Vi skal på en respektfull og åpen måte utfordre hverandre, og støtte hverandre i dette arbeidet. Vi jakter på nye ideer, forbedringer og muligheter."

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Johnsen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 90 01 36 49
Mobil 90 01 36 49