Samfunnsenheten

Samfunnsenhetens arbeidsområder er samfunnsutvikling, planarbeid, tekniske tjenester, kart og oppmåling, byggesaksbehandling, salg av boligtomter, prosjektgjennomføringer og vedlikeholdsoppgaver på kommunale bygg, vann- og avløpsanlegg, renhold, folkehelse, landbruk, konsesjon, klima- og miljø, bibliotek, kultur, næring, tverrfaglige og tverretatlige prosjekter og samordning og samvirke med enhetene i kommunen generelt.

Samfunnsenheten har ansvar for følgende tjenester

 • Overordnet planlegging
 • Plansaker
 • Samferdsel
 • Kultur
 • Bibliotek
 • Næring
 • Jordbruk
 • Skogbruk
 • Beredskap
 • Folkehelse
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Byggesaker
 • Vei, vann og avløp
 • Forvaltning av kommunale bygninger og uteareal
 • Teknisk vakt
 • Barnehagefaglig rådgivning