Klagenemnd

Klagenemnda skal være kommunens særskilte klagenemnd i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, jfr. § 28, 2.ledd. Dette innebærer at nemnda skal behandle alle klagesaker i kommunen, med unntak av de saker der kommunestyret selv gjennom vedtak har fastlagt å være klageorgan eller der kommunestyret selv har fattet det påklagede vedtak. Unntatt er også klagesaker der klageinstansen etter særlov er lagt til andre.

Klagenemnda velges av kommunestyret og valget følger den kommunale valgperiode. 

Klagenemnd Klagenemnd i Gjerstad kommune for perioden 2019 - 2023
Klagenemnd
Navn
Randi Skorstøl Madsen, leder
Anette Kveim, nestleder
Tor Arne Støa