Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og instruks avgi uttalelse overfor kommunestyret i regnskapssaker. I tillegg kan utvalget behandle saker som blir oversendt fra kommunestyret eller gi uttalelse i saker fra enkeltmedlemmer av utvalg/kommunestyre dersom utvalget finner grunn til det.

Kontrollutvalget kan på eget initiativ iverksette granskning eller undersøkelser, eller vedta at revisjonen skal utføre konkrete oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et ankeorgan for enkeltpersoner, medlemmer av kommunestyret eller politiske utvalg og partier.

Sakspapirer legges ut på nettsidene: www.vetaks.no

Kontrollutvalget har sine møter på kommunehuset. Møtene er normalt åpne for publikum.

Møte- og arbeidsplan er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker. 
 

Kontrollutvalgets sekretær:

Line Bosnes Hegna

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat (Vetaks)
PB. 4
3833 Bø

Tlf.: .  906 56 426
e-post: line.bosnes.@vetaks.no

Møtedatoer finner du her. 
Møtene starter kl. 12:00.

Møtedokumenter finner du her. 

Medlemmer i kontrollutvalget i Gjerstad for perioden 2023 - 2027:

Gjerstad kontrollutvalg perioden 2023 - 2027
Verv Navn
Leder Mona Hoel (SP)
Nestleder Heidi Thoresen (FRP)
Medlem Tor-Arne Støa (FRP)
Medlem Halvard Dalen (H)
Medlem Hanne Marie Evensen (AP)
Varamedlem Harmen Boiten (KRF) for FRP og H
Varamedlem Kristen Øybekk (KRF) for FRP og H
Varamedlem Anette Kveim for SP
Varamedlem Per Arne Selåsvassenden for SP
Varamedlem Morten Seland for AP