Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og instruks avgi uttalelse overfor kommunestyret i regnskapssaker. I tillegg kan utvalget behandle saker som blir oversendt fra kommunestyret eller gi uttalelse i saker fra enkeltmedlemmer av utvalg/kommunestyre dersom utvalget finner grunn til det.

Kontrollutvalget kan på eget initiativ iverksette granskning eller undersøkelser, eller vedta at revisjonen skal utføre konkrete oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et ankeorgan for enkeltpersoner, medlemmer av kommunestyret eller politiske utvalg og partier.

Sakspapirer legges ut på nettsidene: www.vetaks.no

Kontrollutvalget har sine møter på kommunehuset. Møtene er normalt åpne for publikum.

Møte- og arbeidsplan er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker. 
 

Kontrollutvalgets sekretær:

Benedikte M. Vonen

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat (Vetaks)
PB. 4
3833 Bø
Tlf.: 905 89 043
e-post: benedikte.vonen@vetaks.no

Kontrollutvalgets møter i 2020

25.2., 5.5., 15.9. og 1.12.
Møtene starter kl. 12:00.

Møtedokumenter til kontrollutvalget


Vetaks har sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Gjerstad.
Møtedokumenter finner du på nettsidene til Vetaks.

Medlemmer i kontrollutvalget i Gjerstad for perioden 2019-23:

Gjerstad kontrollutvalg perioden 2015-19
Verv Navn
Leder Mona Hoel (SP)
Nestleder Heidi Thoresen (FRP)
Medlem Albert Nævestad
Medlem Anette Kveim (SP)
Medlem Harmen Boiten (KRF)
Varamedlem Morten Sverre Presthagen (H)
Varamedlem Hans Martin Ulltveit (SP)
Varamedlem Tone Sølvberg (FRP)
Varamedlem Ragnhild Løvdal (H)
Varamedlem Nils Audun Gryting (KRF)

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Konsulent / arkivansvarlig, stab
E-post
Telefon 900 19 694