Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og instruks avgi uttalelse overfor kommunestyret i regnskapssaker. I tillegg kan utvalget behandle saker som blir oversendt fra kommunestyret eller gi uttalelse i saker fra enkeltmedlemmer av utvalg/kommunestyre dersom utvalget finner grunn til det.

Kontrollutvalget kan på eget initiativ iverksette granskning eller undersøkelser, eller vedta at revisjonen skal utføre konkrete oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et ankeorgan for enkeltpersoner, medlemmer av kommunestyret eller politiske utvalg og partier.

Sakspapirer legges ut på nettsidene: www.vetaks.no

Kontrollutvalget har sine møter på kommunehuset. Møtene er normalt åpne for publikum.

Møte- og arbeidsplan er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker. 
 

Kontrollutvalgets sekretær:

Helga Raudsandmonen. 

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat (Vetaks)
PB. 4
3833 Bø

Tlf.: 91 82 33 17. 
e-post: helgara@vetaks.no

Møtedatoer finner du her. 
Møtene starter kl. 12:00.

Møtedokumenter finner du her. 

Medlemmer i kontrollutvalget i Gjerstad for perioden 2019-23:

Gjerstad kontrollutvalg perioden 2019-23
Verv Navn
Leder Mona Hoel (SP)
Nestleder Heidi Thoresen (FRP)
Medlem Albert Nævestad
Medlem Anette Kveim (SP)
Medlem Harmen Boiten (KRF)
Varamedlem Morten Sverre Presthagen (H)
Varamedlem Hans Martin Ulltveit (SP)
Varamedlem Tone Sølvberg (FRP)
Varamedlem Ragnhild Løvdal (H)
Varamedlem Nils Audun Gryting (KRF)

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Stab: Konsulent / politisk sekretariat
E-post
Telefon 90 01 96 94