Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt råd iht kommunelovens § 5-12.  Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for Gjestad kommune i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hovedintensjonen er å sikre medvirkning og bidra til økt deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.
Medvirkningen skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og uttalelser, og skal etter loven være åpen, bred og tilgjengelig. Rådet velges av kommunestyret og består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
Rådet har møte og talerett i kommunestyret i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Navn Telefon
Oskar Tore Brendalsmo, leder 476 65 157
Tor Arne Støa, nestleder 474 59 547
Randi Skorstøl 991 51 722
Anne Lise Heiberg 926 14 585
Snorre Gamst 909 27 800
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Gjerstad kommune for perioden 2019 - 2023

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Stab: Konsulent / politisk sekretariat
E-post
Telefon 90 01 96 94