Barn med spesielle behov

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for å se til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Plikten gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen, og som har barnehageplass.

Barnehagen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne etter lov om barnehager § 19g. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foreldrene har klagerett på vedtaket.

Barn med spesielle behov og spesialpedagogisk hjelp

Dersom ditt barn har særlige behov, kan han eller hun ha rett til hjelp etter Barnehageloven § 19a.

Foresatte kan  henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  (PDF, 181 kB) og be om å få en sakkyndig vurdering, dersom barnet trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage, er det oftest barnehagen som fyller ut søknaden i samarbeid med foresatte.

Saksgang

  1. Foresatte (ev. i samarbeid med barnehagen) sender en henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med bakgrunn i barnets behov.
  2. PPT vurderer om barnet har behov for og rett til spesialpedagogisk hjelp.
  3. Barnehagen fatter deretter enkeltvedtak, som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få (etter samtykke fra foresatte).

Tidlig innsats - ressursteam

Dersom foreldre eller barnehage er bekymret for ditt barns utvikling, kan dere melde bekymringen inn til drøfting i ressursteam. Det er spesialpedagog i barnehagen som koordinerer ressursteamet, og her kan saker drøftes etter samtykke fra foreldre eller som en anonym sak.

Målet med ressursteam er å drøfte tverrfaglig for å sikre at vi gir best mulig hjelpe barnet. Det gis råd og veiledning i møtet, og beslutninger tas om utprøving av tiltak og om eventuelle ønsker om henvisning til andre instanser. Ressursteam er en tverrfaglig gruppe bestående av fast representant fra helsestasjon, PPT og barnehagen med spesialpedagog, enhetsleder/styrer og personal fra avdelingen barnet går på. Andre fagpersoner kan inviteres ved behov.