Foreldresamarbeid

Barnet kjenner de nære omsorgspersonene i hjemmet aller best. For å kunne tilrettelegge best mulig for enkeltbarnets trivsel og utvikling, er det viktig å etablere et tett samarbeid mellom hjem og barnehage.

Under levering og henting av barnet er møtet mellom foreldre og ansatte viktig. Da utveksles blant annet historier fra barnets hverdag og praktisk informasjon. Den daglige samtalen er svært viktig for at personalet skal kunne møte og forstå barnet på best mulig måte, i tillegg til at den er med på å bygge en trygg relasjon mellom foreldre og ansatte.

Vi har faste kontaktsamtaler med foreldre hvert halvår. Utenom det kan både foreldre og barnehagen be om samtaler ved behov. Informasjon foreldre gir om barnet, er verdifull for å kunne gi barna en trygg og god hverdag i barnehagen. Det er viktig at ansatte får kjennskap til forhold rundt barnet som har betydning for hvordan barnet har det. På den måten har vi mulighet til å ivareta barnet på best mulig måte. Først i et nært samarbeid mellom hjem og barnehage, vil barnehagen bli en arena for våre barn som bærer preg av kvalitet.

Barnehagen vil gjerne at foreldrene skal bidra med ønsker og synspunkter på hvordan vi tilrettelegger rundt deres barn. Det er viktig at foreldrene fremmer sine fellesinteresser gjennom foreldrerådet som alle foreldre er med i og FAU (foreldrearbeidsgruppene). Videre er det valgt to representanter som sitter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). I Visedal barnehage kan foreldrene bruke representantene i SU til å fremme aktuelle saker som angår barnehagehverdagen. SU er et utvalg sammensatt av to representanter fra foreldregruppene, to fra personalet og en fra eiersiden. Enhetsleder og styrer sitter som sekretærer.