Tilsyn med barnehager

Kommunen skal føre tilsyn med at alle barnehager følger bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.

Tilsyn kan gjennomføres ved både skriftlig og stedlig tilsyn, og det er den som representerer barnehagemyndigheten som er kommunens tilsynsmyndighet overfor barnehagene.

Barnas miljø i barnehagen

Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø. Forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer.

Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt område.