Barnehageopptak og frister

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august når mange barn slutter for å begynne på skolen. Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket:

 • Barnet har ikke barnehageplass.
 • Du har søkt barnehageplass innen fristen 1. mars 2024
 • Barnet fyller ett år innen 30. november 2023. Retten til plass inntrer den måneden barnet fyller ett år.
  • Barn som fyller ett år innen august, må ønske plass innen 31. august 2024
  • Barn som fyller ett år i september, må ønske plass innen 30. september 2024
  • Barn som fyller ett år i oktober, må ønske plass innen 31. oktober 2024
  • Barn som fyller ett år i november, må ønske plass innen 30. november 2024

Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage, er du også med i hovedopptaket og vil få tilbud hvis det er ledig plass.

Du kan søke om ny barnehageplass, må du benytte denne lenken til Vigilo.

Ønsker du å søke om endringer på barnehageplassen eller si opp barnehageplassen, kan du gjøre dette på foreldreportalen (Du må bruke Chrome og deretter klikke på logg inn OAS øverst til høyre i bildet. Velg så Gjerstad kommune i oversikten).

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet etter barnehageloven.

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som får plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket innen utgangen av mars. Det er åtte dagers svarfrist.

Fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage eller sier opp plassen sin, kan det etter første opptaksrunde bli nye ledige plasser. ​Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde.

Alle søkere med rett til plass, som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak.

Supplerende opptak

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere. Det gjelder også plasser med oppstart i august, som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak.

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.