Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. For barnehageåret 2023/2024 kan husholdninger med lavere inntekt enn 550 000 kroner søke om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

To-, tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer per uke gratis oppholdstid i barnehage. Familier med samlet årsinntekt lavere enn 615 590 kroner kan som følge av denne ordningen søke om redusert foreldrebetaling.

Slik søker du

Søknadsskjema finner du på www.vigilo.no (ikke app).

Logg inn og klikk på navnet ditt oppe til høyre i bildet. Velg først søknad om redusert betaling i menyen til venstre, og deretter søk om redusert foreldrebetaling.

Vi gjør oppmerksom på at alle må søke på nytt hvert barnehageår og legge ved siste skattemelding (tidligere kalt selvangivelse).

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette står ferdig utfylt i skattemeldingen. Eventuelle andre skattepliktige inntekter som ikke er forhånds utfylt i skattemeldingen, skal oppgis i søknaden. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistret.

Hva slags dokumentasjon må leveres sammen med søknaden?

Skattemeldingen(e) skal legges ved som dokumentasjon. Har en person skattepliktig person- eller kapitalinntekt som ikke er registrert på skattemeldingen, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden. Dokumentasjon må vedlegges. Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen.

Dersom foresatte ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Kommunen tar imot søknader fra husholdninger der det er en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i barnehageåret. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hva skjer etter jeg har søkt?

Søknader blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistrert. Gjerstad kommune skal altså behandle søknader om redusert foreldrebetaling for barn bosatt i Gjerstad kommune. Et vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde fra måneden etter søknadsdato.

Har du spørsmål om redusert foreldrebetaling, kan du ta kontakt med Monica Haugen på telefon 480 87 823.

Informasjon om hvordan Gjerstad kommune håndterer dine personopplysninger, og om hvilke rettigheter du har kan du lese om i personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon

Monica Haugen
Styrer avd. Alvheim, Visedal barnehage
E-post
Telefon 48 08 78 23