Velkommen til Visedal barnehage

Gjerstad kommune har en barnehageenhet som kalles Visedal barnehage. Barnehageenheten består av to barnehagehus kalt avdeling Renstøl som befinner seg på Sundebru, den andre barnehageavdelingen heter Alvheim og ligger i den øvre delen av kommunen.

Visedal barnehage er et pedagogisk tilbud til barn fra 1 – 6 år.

§ 12 a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad innen frist 1.mars rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.mars med oppstart i barnehagen 1.august. Eventuelle ledige plasser tildeles fortløpende gjennom hele året.

Hva er viktig i vår barnehage?

Vi tror på at barn lærer gjennom erfaringer, og gjennom å få utforske egne tanker og ideer. For oss er det viktig å være klar over at barndom er her og nå, ikke en forberedelsesfase til noe "viktigere". Barndom har egenverdi, og er en svært viktig livsfase for alle mennesker. 

Vi er opptatt av å skape en hverdag preget av mestringsopplevelser og glede for barna. I vårt arbeid skal vi være aktive voksne som observerer, støtter, veileder og utfordrer barna. Deltagende, lydhøre og tilstedeværende voksne, er en forutsetning for at barna kan ha innvirkning på sin hverdag i barnehagen. Vi verdsetter barns lek. Det å leke er noe av det viktigste et barn gjør i sin hverdag. Derfor er det viktig at vi organiserer hverdagen slik at vi gir dem tid og rom til å utvikle leken.

Barnehagen skal være et godt sted å være. Det er alltid den voksnes ansvar å skape et godt fellesskap for alle. Refleksjon over vår egen væremåte, våre handlinger og valg og vårt syn på barn vil være med på å utvikle voksenrollen. Vi skal være voksne som gir barna god tid og har «god hørestyrke» for deres måte å uttrykke seg på.

Visjon og verdier

Vår visjon er "En fantasifull verden hvor det utrolige skal skje".

Visedal barnehage har fire sterke "bein" å stå på, våre verdivalg. Disse skal gjennomsyre det vi gjøre i barnehagen. Våre verdier er energi, leikenhet, respekt og trygghet.

Plasstyper

Vi tilbyr fire plasstyper: 100 %, 80%,  60 % og 40 %

Visedal barnehage sin lokale hjemmeside.