Tilsyn fra brannvesenet

Kommunen gjennom brannvesenet skal identifisere og føre en fortegnelse over alle særskilte brannobjekter.

Kommunen gjennom brannvesenet skal sørge for at det føres regelmessig tilsyn for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann.

Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske forhold. Omfanget av tilsynet vil kunne variere fra ordinært tilsyn til tematilsyn, tilsyn innenfor et satsingsområde, tilsyn utført med egenmelding, eller samordnet tilsyn med andre tilsynsmyndigheter.

Tilsyn fra brannvesenet gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av:

  1. Risikoen for tap av liv og helse
  2. Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier
  3. Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser
  4. Risikoen for brudd på forebyggende plikter
  5. Effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak