Byggesaksgebyr

Betalingsgebyr for byggesaker (plan- og bygningsloven) vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Byggesaksgebyr boliger/fritidsboliger (pbl § 20-1, jmf. §§ 20-2 til 20-4)
Gebyr/tiltak Pris fra 01.01.24
For saksbehandling/kontroll med eneboliger/fritidsboliger 14.907
For saksbehandling/kontroll med eneboliger med hybelleilighet 15.784
For saksbehandling/kontroll med rekkehus og flerboliger betales pr boenhet 9.264
Tilbygg/påbygg og garasjer inntil 15 m2 4.192
Tilbygg/påbygg og garasjer 16-50 m2 5.764
Tilbygg/påbygg og garasjer 51-100 m2 6.812
Tilbygg/påbygg og garasjer over 100 m2 7.860
Andre søknadspliktige tiltak:
For søknad om riving, bruksendring og fasadeendring av mindre tiltak 3.144
For søknad om riving, bruksendring og fasadeendring av større tiltak 6.288
For søknad om mindre murer, fyllinger, brygger, tekniske installasjoner 1.467
For søknad om større murer, fyllinger, brygger, tekniske installasjoner 3.144
Søknad om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest (mindre tiltak etter pbl §20-4 kan unntas)
For søknad om midlertidig brukstillatelse 1.258
For søknad om midlertidig ferdigattest 1.258
For søknad om igangsettingstillatelse 1.258

Ved utvidelser betales i henhold til satsene, dog slik at gebyret ikke overstiger satsene som er fastsatt for nybygg. Når garasje inngår i søknaden betales ikke tillegg for denne.

Byggesaksgebyrer andre kategorier byggearbeid
Gebyr/tiltak Pris fra 01.01.24
Gebyr til lag og foreninger
Større byggverk etter § 20-3 i PBL 10.103
Mindre byggverk etter § 20-3 i PBL 0
Laget/foreningen må være registrert i enhetsregisteret og stå oppført som eier/rettighetshaver av eiendommen hvor tiltaket skal oppføres
Næringsbygg, for nybygg. tilbygg og påbygg betales gebyr etter arbeidets bruttoareal, dog slik at minstesats blir: 4.474
Trinn 1: Fra 0 til 200 m2 170 pr m2
Trinn 2: over 200 m2 131 pr m2
Gebyrer beregnes ved addering av pris for hvert trinn (fram til det trinn hvor arealet er plassert) med utgangspunkt i trinn 1.
Driftsbygninger og andre landbruksbygg max. beløp 16.500
Veier og parkeringsarealer i henhold til § 20-2 jfr § 20-3 pkt L i PBL
Omfattende arbeid 8.291
Mindre omfattende arbeid 4.444
Øvrige tiltak etter § 20-1 i PBL, f eks skilt, reklame, gjerder m m 6.098
Tiltak som krever søknad og tillatelse etter § 20-4 i PBL
Enkle tiltak som krever søknad etter § 20-4 i PBL 1.402
Øvrige tiltak som krever søknad etter § 20-4 i PBL 4.688
Tilsyn i byggesak etter § 25-1 i PBL 4.462
Dispensasjon § 19 1-4 i PBL
Dispensasjon fra område- eller detaljregulering 23.410
Dispensasjon etter PBL § 19 eller fra bestemmelser i kommuneplanen 11.598
Behandling av dispensasjon fra øvrige bestemmelser i PBL samt fra TEK (teknisk forskrift), SAK (saksbehandling) og GOF (ansvarsrett) 11.598
Mindre tiltak med søknad om dispensasjon fra pbl, kommuneplan eller andre lovverk 5.240
Søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften
Behandling, kontroll og befaring av søknader om enkeltutslipp i henhold til Forskrifter for separate avløpsanlegg. 9.646
Felles avløpsanlegg for hus og hytter:
Felles avløpsanlegg for hus og hytter, 2-10 stk 9.644
Felles avløpsanlegg for hus og hytter, mer enn 10 24.554

Beregningstidspunkt: Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder når søknaden fremmes.

Betalingstidspunkt : Gebyret skal være innbetalt til kommunen før tillatelse gis.

Endring av betalingssatsene: Satsene i gebyrregulativet kan reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.