Vann- og avløpsgebyr

Vann- og avløpsgebyrer 2024

Vedtatt av Gjerstad kommunestyre 14.12.2023 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 13.12.18.

Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Tilknytningsgebyr

- er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

  1. Ny tilknytning av eiendom.
  2. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
  3. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
  4. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
  5. Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom.

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.

Årsgebyr

- for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Abonnementsgebyr

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader. I 2024 forventes dette å utgjøre 40 % for vann og 40 % for avløp.

Forbruksgebyr

Fastsettes etter faktisk vannforbruk. Det er påbudt med vannmåler for alle eiendommer. Om eiendommen ikke har installert vannmåler, vil gebyret bli betydelig høyere (etter fastsatte kategorier). 

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

  1. Boligeiendom og fritidsboliger: per eiendom
  2. Næringseiendom, kombinasjonseiendom, landbrukseiendom og borettslag: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom

Vannmåleravlesning:

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31.12. Målerstand skal rapporteres på SMS, internett eller vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.


Gebyrsatser for 2024 (alle satser er inklusiv merverdiavgift):

Årlig abonnementsgebyr 2024
Årlig abonn.gebyr (kr/år) Fastledd Vann Avløp
Bolig- og fritidseiendommer 1 2663 5340
Kategori 1 (0-200) m3 1 2821 5695
Kategori 2 (201-1000) m3 3 8465 17088
Kategori 3 (1001-3000) m3 6 16930 34175
Kategori 4 (3001-6000) m3 10 28216 56960
Målt forbruk (kr/m3)
Målt forbruk (kr/m3) Vann Avløp
Alle abonnenter 26,13 62,30

Gebyr (stipulert forbruk) for de som ikke har fulgt pålegg om installasjon av vannmåler

Gebyr (stipulert forbruk) for de som ikke har fulgt pålegg om installasjon av vannmåler
Kategori m2 Vann Avløp
Kategori 1 0-99 8869 15185
Kategori 2 100-150 13644 23363
Kategori 3 151-250 21829 37378
Kategori 4 Over 250 27286 46722

 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen:
kr 1.000,- per gang per eiendom.

Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr Vann Avløp
Per eiendom 0 0
Sprinkleranlegg 0 0

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000,- per gang per eiendom.

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:

20.02, 20.04, 20.06, 20.08, 20.10 og 20.12

Eksempler på gebyrutregning:

Gebyr med vannmåler

Målt forbruk - boliger (120 m3):

Vann:  kr 2 663 + (120 m3 x 26,13 kr/m3) =   kr  5 799

Avløp: kr 5 340 + (120 m3 x 62,30 kr/m3) =   kr 12 816

Nærings- og kombinasjonseiendom (900 m3):

Vann:  (kr 2 821 x 3) + (900 m3 x 26,13 kr/m3) = kr 31 980

Avløp: (kr 5 695  x 3) + (900 m3 x  62,30 kr/m3)= kr 73 155

Gebyr uten vannmåler (151-250 m2 BRA)

Vann:  kr 2 663 + 21 829 =   kr 24 492

Avløp: kr 5 340 + 37 378 =  kr 42 718