Bruksendring

Bruksendringer er søknadspliktige hvis du endrer fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, eller tar i bruk bygget til noe annet det vi har gitt tillatelse til.

Finn ut om du må søke

Dette kan du gjøre uten å søke

Du kan gjøre endringer fra tilleggsdel til tilleggsdel eller hoveddel til hoveddel. For eksempel endringer fra stue til kjøkken/bad.

Veileder for bruksendring

Endringer som kan utløse søknad

Den vanligste problemstillingen er at du tilfører en primærfunksjon (stue/soverom, bad og kjøkken) og får hva vi i kommuneplanen kaller en "sekundærenhet". Det er en avgrenset bygningsdel/bygning med alle primærfunksjoner. Rent praktisk utløser dette krav om:

 • en ekstra parkering på terreng
 • 50 m2 uteareal

Klarer du ikke å oppfylle disse to kravene må du søke om dispensasjon fra kravene i kommuneplanen, dette er normalt ikke en dispensasjon vi gir.

Endringer som utløser søknad

Dette er endringer som alltid utløser søknad.

 • Endringene påvirker bærekonstruksjonen
 • Dispensasjon fra kravene til uteareal og parkering for sekundærenhet
 • Dispensasjon fra begrensning for antall boenheter i reguleringen/kommuneplanen
 • Bruksarealet til sekundærenheten er over 80 m2
 • Du gjør endringer som utløser krav om søknadspliktig oppdeling
 • Hvis du tar i bruk et byggverk/rom for noe annet enn det vi har gitt tillatelse til
  • F.eks. gjøre om kontor til soverom eller sette inn et vindu i boden

    

Dette kan du gjøre selv

Du kan gjøre endringer fra tilleggsdel - hoveddel eller omvendt.

Veileder for bruksendring

Vilkår for å søke selv

Vær oppmerksom på

Den vanligste problemstillingen er at du tilfører en primærfunksjon (stue/soverom, bad og kjøkken) og får hva vi i kommuneplanen kaller en "sekundærenhet". Det er en avgrenset bygningsdel/bygning med alle primærfunksjoner. Rent praktisk utløser dette krav om:

 • en ekstra parkering på terreng
 • 50 m2 uteareal

Klarer du ikke å oppfylle disse to kravene må du søke om dispensasjon fra kravene i kommuneplanen, dette er normalt ikke en dispensasjon vi gir.

Dette må gjøres av profesjonelle

Dette er endringer du må kontakte private aktører for å gjennomføre. I praksis utløses dette ofte av endringer som: 

 • gjør at du utløser krav om søknadspliktig oppdeling
 • påvirker bærekonstruksjonen
 • er såpass omfattende at det blir en hovedombygging

  Vi kan også be om at du kontakter private aktører hvis vi ikke er sikre på at hva du skal bygge eller at dette gjøres riktig.

Tips til hvordan du pusser opp smartere

Hva er viktig i en søknad

For bruksendringer er vi opptatt av hvilke endringer som skjer, vi ønsker å se ny og gammel planløsning.

 • tegninger som viser eksisterende planløsning
 • tegninger som viser ny planløsning
 • situasjonskart som viser fordeling av utearealer og parkering mellom hovedenheten og sekundærenheten (hvis relevant)

Sekundærenhet

Hvis en del av boligen din har oppholdsrom, kjøkken og bad naturlig samlet som en enhet kalles dette en boenhet. En boenhet er egnet til å være bebodd uavhengig av huset for øvrig. 

Dersom du har en egen boenhet i huset ditt må du også ha en parkeringsplass ekstra og minst 50 kvm uteareal tilegnet boenheten.

Dersom boenheten er adskilt helt fra hovedboligen, det vil si at det ikke er noen mulighet for å bevege seg internt mellom boenheten og hovedboligen, må et ansvarlig firma prosjektere hvordan boenheten skal bygges.