Folkehelse

Folkehelse omhandler befolkningens helsetilstand. Folkehelsearbeid er den samlede innsatsen for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder befolkningens helse. Målet er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og reduserte helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn.

Kommunens ansvar i folkehelsearbeidet

1. januar 2012 trådte lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseloven skal tydeligjøre ansvar og oppgaver, samt gi kommunene og fylkeskommunene et bedre verktøy i folkehelsearbeidet.

Aust-Agder fylkeskommune er som regional utviklingsaktør ansvarlig for å være pådriver for folkehelsearbeid. Kommunene har ansvar for å drive folkehelsearbeid og ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, som definert i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 og handlingsprogram 2018-2021 er vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i februar 2018.

Folkehelsestrategien tar opp overordnede folkehelsemål og utvalgte satsingsområder som skal gi retning for arbeid med folkehelse i fellesskap og på tvers av forvaltningsnivå i regionen.

Les strategien her: Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Les handlingsprogrammet her: Handlingsprogram 2018-2021 
 

Folkehelseoversikt og folkehelseprofil

Folkehelseoversikt er en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i Gjerstad kommune og hvilke positive og negative påvirkningsfaktorer som kan virke inn på helsen til kommunens befolkning. Folkehelseoversikten skal brukes som et grunnlag for beslutninger om videre innsats på kort og lang sikt.

 

Folkehelseprofilen utarbeides av Folkehelseinstituttet og bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank.

Lover og regler

Lov om folkehelsearbeid