Gode pasientforløp

Gode pasientforløp er en del av satsingen Helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene.

Utviklingssenteret har ansvar for gjennomføring av læringsnettverk i prosjektet ”Trygge, helhetlige pasientforløp” i kommunene i Østre Agder. Læringsnettverket er et samarbeid mellom KS og Kunnskapssenteret. Kommunene skal snu tenkningen fra ”Hva er i veien med deg?” til ”Hva er viktig for deg?”

Helse – og omsorgslederforum i Østre Agder er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektgruppen består av representanter fra alle 8 kommunene og brukerrepresentant. Alle kommunene har sin arbeidsgruppe. Prosjektleder er ansatt i Utviklingssenteret.

Mål med prosjektet

  • Utvikle helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i de 8 kommunene i Østre Agder
  • Dempe vekst i sykehusinnleggelser.
  • Styrke brukers rolle i forbedring av pasientforløp.
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere.
  • Styrke samhandling med fastlegene i pasientforløpet.

”Hva er viktig for deg?” er utgangspunktet for utvikling av prosedyrer, tiltak og kompetanse for å bidra til en mer aktiv brukerrolle og et større fokus på forebygging og rehabilitering.

Tiltak det jobbes med i prosjektet er bl.a. å kvalitetssikre overgangene mellom sykehus og kommune ved bruk av sjekklister (etter modell fra Trondheim kommune). Det gjelder både medikamenthåndtering, dokumentasjon, kartleggingsverktøy, tildeling av tjenester etc.