Koordinerende gruppe

Gjerstad kommune har en koordinerende gruppe som skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere med langvarige behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende gruppe skal:

 • Ha oversikt over habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
 • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
 • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
 • Sikre oppnevning av koordinator
 • Sikre opplæring og veiledning av koordinator
 • Sørge for kompetanseheving om individuell plan og koordinator

I noen ganske få tilfeller - der noen av medlemmene i koordinerende gruppe anser det som hensiktsmessig - bringes saker på individnivå inn for koordinerende gruppe. Eksempler på slike saker kan være:

 • Saker som er store, overgripende og ikke har latt seg løse på annen måte
 • Saker der det virker åpenbart at resultatet vil bli bedre ved å bringe det opp på dette nivået - og kompetanseoverføring i seg selv er viktig for å få til en løsning

Gruppen har regelmessige møter, men er ikke en egen enhet eller et daglig bemannet kontor.

Medlemmer

 • Torill Neset - rådmann (leder)
 • Ellen Kveim – enhetsleder PLO
 • Trond Fjell – enhetsleder Nav
 • Lina Flaten – enhetsleder barnehage
 • Esther Hoel – enhetsleder skole
 • Ann Jorunn Greva, systemkoordinator/sekretær
 • Saksbehandlere/fagpersoner etter behov 

Kontaktperson

Ann Jorunn Greva (systemkoordinator/sekretær koordinerende gruppe)

Tlf: 37 11 95 01 (man, tirs og tors), epost: ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no

Informasjon om koordinator og individuell plan

Dersom du har langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester kan du søke om koordinator. Koordinatoren skal sørge for at du blir fulgt opp, sikre at tjenestetilbudet ditt blir samordnet og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en individuell plan være nyttig for deg.

• Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

• Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv eller dine pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger på tjenesteapparatet.​  

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven, spesielt kapittel 7.

“Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator” fra 2011 inneholder blant annet bestemmelse om at kommunen skal ha en koordinerende enhet (§ 6). I Gjerstad kommune har vi valgt benevnelsen “koordinerende gruppe”.

Helsedirektoratets veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, kan leses her.

Kontaktinformasjon

Torill Neset
Rådmann
E-post
Telefon 911 89 779
Mobil 911 89 779
Ann Jorunn Greva
Tjenesteleder for funksjonshemmede
E-post
Telefon 481 82 416

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.