Koordinerende gruppe

Gjerstad kommune har en koordinerende gruppe som skal bidra til å realisere vårt overordnede mål om å ha sammenhengende, helhetlige og koordinerte tjenester.

Organisering og oppgaver

Koordinerende gruppe i Gjerstad kommune er forankret i kommunedirektørens ledergruppe, kommunedirektøren er leder av gruppen og systemkoordinator er sekretær.

Iflg «forskrift om habilitering og rehabilitering» (2001) skal det være en Koordinerende Enhet (KE) i hver kommune: «Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere.» Ut over dette står hver kommune fritt til å organisere KE på den måten de finner hensiktsmessig.

I Gjerstad kommune har vi valgte å bruke navnet «koordinerende gruppe», KG, for å tydeliggjøre at dette ikke er en enhet i organisatorisk forstand eller et daglig bemannet kontor, men en gruppe som trer regelmessig sammen.

Koordinerende gruppe har primært oppgaver på systemnivå, men unntaksvis i enkelte sammensatte saker, behandles også saker på individnivå.

Gjerstad kommune velger å tillegge koordinerende gruppe viktige tilleggsoppgaver utover de nevnte lovpålagte i henhold til forskrift om habilitering og rehabilitering. Tilleggsoppgavene er lovpålagte i andre lover, blant annet Lov om folkehelsearbeid.

Koordinerende gruppe har ansvaret for

 • at de som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene
 • å være pådriver for å sikre god tverrfaglig og –enhetlig samordning i praksis, og utvikling av helhetlige og målrettede tjenestetilbud (for alle aldersgrupper)
 • å ha systemansvar for individuell plan for personer med behov for langvarige og sammensatte/koordinerte tjenester
 • å følge med på og anbefale prioriteringer i det løpende folkehelsearbeidet i kommunen, herunder sørge for at det lovpålagte oversiktsdokumentet for folkehelse er oppdatert og bidra til at folkehelsearbeidet gjenspeiles i kommuneplanens samfunnsdel
 • å videreutvikle sammenhengen/samarbeidet mellom fagfeltene folkehelse, plan og samfunnsmedisin
 • oppfølging av tiltakene i henhold til «Veikart for bedre levekår på Agder»
 • å ivareta og videreutvikle forebyggingsperspektivet i alle tjenester, for alle aldersgrupper
 • være styringsgruppe for «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge»
 • være styringsgruppe for BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
 • være styringsgruppe for «Leve hele livet»
 • å ha en pådriverrolle i det praktiske kvalitetsutviklingsarbeidet for tjenestetilbudet i kommunen
 • å følge med på «beste praksis» når det gjelder tverrfaglig og tverrenhetlig samarbeid i andre kommuner, med hensikt å ta i bruk hos oss i samme form eller videreutvikle til bedre nytteverdi for Gjerstad kommune
 • å være et kontaktpunkt for alle som har spørsmål om koordinering av helse- og sosialtjenester

I noen ganske få tilfeller - der noen av medlemmene i koordinerende gruppe anser det som hensiktsmessig - bringes saker på individnivå inn for koordinerende gruppe. Eksempler på slike saker kan være:

 • Saker som er store, overgripende og ikke har latt seg løse på annen måte
 • Saker der det virker åpenbart at resultatet vil bli bedre ved å bringe det opp på dette nivået - og kompetanseoverføring i seg selv er viktig for å få til en løsning

Gruppen har regelmessige møter, men er ikke en egen enhet eller et daglig bemannet kontor.

Medlemmer

 • Torill Neset - kommunedirektør (leder)
 • Christoph Munch – enhetsleder Helse og omsorg
 • Tonje Berger Ausland - enhetsleder Samfunnsenheten
 • Trond Fjell – enhetsleder Nav
 • Lina Flaten – enhetsleder Visedal barnehage
 • Esther Hoel – enhetsleder Abel skole
 • Tormod Akeren - kommuneoverlege
 • Ellen Jakobsen Grunnsvoll - ledende helsesykepleier
 • Camilla Ordahl Sunde - saksbehandler tjenestekontoret i Helse og omsorg
 • Morten Langmyrbråten - tjenesteleder psykisk helse og avhengighet i Helse og omsorg
 • Ann Jorunn Greva, systemkoordinator/sekretær
 • Saksbehandlere/fagpersoner etter behov 

Kontaktperson

Ann Jorunn Greva (systemkoordinator/sekretær koordinerende gruppe)

tlf 481 82 416, epost: ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no

Informasjon om koordinator og individuell plan

Dersom du har langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester kan du søke om koordinator. Koordinatoren skal sørge for at du blir fulgt opp, sikre at tjenestetilbudet ditt blir samordnet og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en individuell plan være nyttig for deg.

• Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

• Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv eller dine pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger på tjenesteapparatet.​  

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven, spesielt kapittel 7.

“Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator” fra 2011 inneholder blant annet bestemmelse om at kommunen skal ha en koordinerende enhet (§ 6). I Gjerstad kommune har vi valgt benevnelsen “koordinerende gruppe”.

Helsedirektoratets veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, kan leses her.