Omsorgsboliger

Hva tilbyr vi?

Vi har flere typer omsorgsboliger – noen av disse er særlig egnet/tilpasset personer med stort behov for hjelp, eller som kommer til å utvikle dette i nær fremtid på grunn av helsesvikt.

Vi har ordinære omsorgsboliger, og heldøgns omsorgsboliger (HDO).

I ordinære omsorgsboliger gis det punkttjenester fra hjemmetjenesten gjennom døgnet. I Heldøgns omsorgsboliger (HDO) vil det være mulighet for etablere personalbase, med fast bemanning gjennom hele døgnet

Kriterier som legges til grunn for tildeling:

  • Søkeren må ha behov for kommunens helse- og omsorgstjenester gjennom døgnet.
  • At søkeren ved å bo i en heldøgns omsorgsbolig kan få utsatt, eller forhindret, behov for institusjonsplass.
  • Søkeren må ha behov for en fysisk tilrettelagt leilighet på grunn av fysisk redusert funksjonsnivå og ha behov for hjelpemidler.
  • Søkere med nedsatt hukommelse/demenssykdom med behov for nærhet til tjenester, dagtilbud og tilrettelegging med fellesskap rundt måltider.
  • Søkere som bor avsides til, som har et stort hjelpebehov og der de kommunale tjenestene ikke kan dekke deres behov for oppfølgning, kan komme i betraktning hvis flere av de andre kriteriene er tilstede.
  • Helhetlig vurdering av brukerens situasjon; i slike tilfeller vurderes både fysisk og psykisk helse i tillegg til brukerens sosiale situasjon.

Hva er heldøgns omsorgsbolig (HDO)?

Heldøgns omsorgsboliger er boliger som er tilpasset personer med sterkt pleiebehov på grunn av helsesvikt. Boligen er beboerens hjem. Leieboer betaler husleie og strøm, og er ansvarlig for forsikring av eget innbo.

I tilknytning til boligene er det som regel fellesareal/stue som er til beboernes disposisjon. Personell er tilstede hele døgnet i heldøgns omsorgsboliger. Tildeling av hjelp tilpasses den enkelte ut fra en faglig vurdering. 

Vanligvis tildeles bolig uten tidsbegrensning, men i spesielle tilfeller kan leietiden/kontrakt tidsbegrenses. For alle boligene inngås det en husleiekontrakt, der både leietakers og utleiers forpliktelser kommer klart frem.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og send til Tjenestekontoret. Dersom du trenger hjelp til utfylling av søknadsskjema kan vi på Tjenestekontoret hjelpe deg.

Søknadsskjema for omsorgstjenester (PDF, 110 kB)

Hva skjer videre?

Boligen tildeles til den med størst behov, uavhengig av søknadstidspunkt.

Dersom søker takker nei til boligen han eller hun får tildelt, uten saklig grunn (for eksempel beliggenhet, utsikt, etasje osv) vil søknaden ansees som ferdig behandlet.

Heldøgns omsorgsbolig tildeles på det tidspunktet kommunen har fått ledige boliger. Tildelingen reguleres av husleiekontrakt og det gjøres et enkeltvedtak.

Før tildelingen skjer, vil saksbehandler på tjenestekontoret komme på hjemmebesøk for å vurdere om kriteriene er oppfylt.

Hva koster det?

Husleie for omsorgsboliger vedtas årlig av kommunestyret. Du vil få nærmere informasjon om dette i forbindelse med vurdering av ditt konkrete boligbehov.

Klage

Klage på helse og omsorgstjenester.