Informasjon om klagegang

Hva kan du klage på?

  • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • kritikkverdige forhold
  • saksbehandlingen

Klage på vedtaket

Har du fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage
  • Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet og du må undertegne klagen

Du kan klage ved å skrive et brev og sende det til tjenestekontoret.

Tjenestekontoret går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtaket ikke endres, sendes klagen med saksutredning videre til Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) i Agder som avgjør saken.
 

Klage på innhold i tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.
 
Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Agder som gjør en vurdering av saken.
 
Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Agder. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.
 

Hjelp til å klage

Tjenestekontoret kan hjelpe deg med å utforme klagen.