Verna områder i Gjerstad

Verneområder skal sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for planter og dyr.

Oversikt over vernede naturområder i Gjerstad: