Regionalt miljøtilskudd

Jord- og husdyrprodusenter som søker produksjonstilskudd kan også søke midler fra en regional miljøordning. Dette er en fellesbetegnelse for flere prioriterte miljøtiltak i Agder knyttet til

  • Kulturlandskap
  • Biologisk mangfold
  • Kulturminner og miljøer
  • Friluftsliv og tilgjengelighet
  • Avrenning
  • Utslipp til luft – miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Mer om de enkelte ordningene finner du her : https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Regionalt-miljoprogram-RMP/

Du søker elektronisk. Skjema/innloggingsbilde finner du nederst til høyre på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider https://www.landbruksdirektoratet.no/no/