Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og å redusere forurensing fra jordbruket, utover det som forventes gjennom ordinær drift.

Hvem kan søke

Både eier av landbrukseiendom og landbruksforetak kan søke forutsatt at det foregår jord- eller husdyrproduksjon på eiendommen det omsøkte tiltaket er planlagt på.

Les mer om kulturlandskapet her Om jordbrukets kulturlandskap - Landbruksdirektoratet

Det kan søkes tilskudd både til planlegging av tiltak og gjennomføring av tiltak

Landbruksforvaltningen og de lokale interesseorganisasjonene utarbeider lokale føringer og tilskuddssatser i samarbeidsmøte hvert år for den tildelte rammen fra Fylkesmannen.

Veiledning for føringer og prioriteringer for miljøtiltak i jordbruket 2021 (PDF, 421 kB)

Søknadene behandles fortløpende. Det skal søkes på fastsatt skjema:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  - Landbruksdirektoratet

Søknaden vedlegges kart m/påtegning - bruk gårdskart (søk gård (nibio.no)     

Andre vedlegg kan være arbeidsplan, tegninger/skisser, gjødselplan, jordleieavtale

Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 90 09 49 61