Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og å redusere forurensing fra jordbruket, utover det som forventes gjennom ordinær drift. Det er foretak som kan søke og det er et vilkår at det foregår jord- eller husdyrproduksjon på eiendommen det omsøkte tiltaket er planlagt på.

Les mer om ordningen her (https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke)

Det kan søkes tilskudd til:

  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
  • Kulturlandskaps- og forurensingstiltak

Landbruksforvaltningen og de lokale interesseorganisasjonene utarbeider lokale føringer og tilskuddssatser (PDF, 55 kB)
under samarbeidsmøter hvert år for den tildelte rammen fra Fylkesmannen.

Søknadsfristen er 15. april. Det skal søkes på fastsatt skjema: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema

Vedlegg til søknaden er kart m/påtegning (bruk gårdskart https://gardskart.nibio.no/search), arbeidsplan, tegninger/skisser, gjødselplan, ev avtale mellom grunneier og søker

Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 37 14 96 16
Mobil 900 94 961