Kulturlandskap

Det er lite igjen av de tradisjonelle slåttemarkene og kylletrea i dagens kulturlandskap. Stadig trues disse av gjengroing og forfall, bl.a. fordi det mangler folk med kunnskap til å skjøtte engene og til hvordan man kyller. Økt fokus på artsmangfoldet i denne naturtypen, har satt i gang en restaureringstrend som forskerne mener gir håp for framtida.

Under finner dere gode og informative lenker fra NIBIO - Norsk Institutt for Bioøkonomi som er verdt å lese om en har mulighet for å ta fatt på en slik viktig oppgave, og som i tillegg vil gjøre Gjerstad vakrere.

Ønsker en mer praktisk kunnskap kan en og ta kurs på Kulturlandskapssenteret (www.kulturlandskapssenteret.no) i Hjartdal. 

Vi i Gjerstad kommune deler også ut en årlig Vernepris, som blant annet setter fokus på ivaretakelse og skjøtsel av kulturlandskapet. 

Publikasjoner: 

Slåttemarka (NIBIO Rapport - Vol. 4 / Nr. 151 - 2018) og Haustingsskog (NIBIO Rapport - Vol. 4/Nr. 150 - 2018): https://nibio.no/nyheter/slattemarka-redder-liv--hvis-vi-redder-den