Boplikt

Boplikt innebærer at den som erverver eiendommen må bo på eiendommen i minst 5 år sammenhengende.

I Gjerstad er det kun boplikt på landbrukseiendommer, ikke andre eiendommer. Mer konkret så vil det i Gjerstad oppstå boplikt hvis eiendommen er kjøpt på det åpne markedet og kommunen setter vilkår om bosetting. Det andre alternativet vil være ved konsesjonsfrie erverv hvor eiendommen enten har mer enn 35 dekar overflatedyrka/fulldyrka jord og/eller mer enn 500 dekar produktiv skog.

Mer informasjon om boplikt finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/boplikt

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 94 51 48 62