Odel

Odelsrett er den rett som den nærmest ættede person til eieren av en gård har til å overta eiendomsretten til gården. Gården må ha en viss størrelse, og ha vært i familiens eie sammenhengende de siste 20 årene.

Mer informasjon om odel finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/odel