Tilskudd til skogkultur

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er regelverket som tilskuddssøknadene blir behandlet ut fra.

Kommunens retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket finner du her. (pdf, 194 kb) 

Landbruksdirektoratets informasjon om ordningene

I Gjerstad får du tilskudd til følgende tiltak i 2023:

Tiltak

Sats

Forvaltningsmyndighet

Avstandsregulering

50%

Kommunen

Markberedning

30%

Kommunen

Traktorvei og skogsbilvei

Varierer

Kommunen

Gjødsling

50%

Landbruksdirektoratet

Suppleringsplanting

50%

Landbruksdirektoratet og kommunen

Ordinær planting Det gis ikke tilskudd til ordinær planting, men den landsomfattende tilskuddsordningen til tettere planting og suppleringsplanting som klimatiltak gjelder naturligvis også her i kommunen.

 

Mer informasjon om ordningen for tettere planting.

Det gis også tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak.  Tilskudd til gjødsling av skog.

Søknad

Søknadsskjema for alle tilskuddsberettigede skogkulturtiltak som må fylles ut og sendes kommunen:

Søknadsskjema

Kart som viser hvor tiltaket er utført må vedlegges søknaden.

NB: Skogeierne oppfordres til å søke via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal.

Informasjon om innlogging på skogfondskonto fra direktoratets nye hjemmeside (pdf, 287 kb)

Tilskudd til bygging av skogsveier

Det gis tilskudd til nybygging og ombygging av skogsveier, men kun til veier med standard tilsvarende veiklasse 3, 4 og 5 (bilveier) og veiklasse 7 (tung traktorvei) iht. departementets normaler for landbruksveier.

Oversikt over veinormalene

Skjema for søknad om tilskudd

Søknadsskjemaet sendes kommunen som behandler søknadene iht. fastsatte retningslinjer.

Retningslinjer for behandling av tilskudd til skogsveier (PDF, 592 kB)

For utbetaling/delutbetaling av bevilget tilskudd, må regnskapssammendrag fylles ut og sendes kommunen sammen med kopi av faktura(ene) fra entreprenøren.

Be om utbetaling for skogsveianlegg - Landbruksdirektoratet

Tilskudd til miljøtiltak

Det er en egen sentral tilskuddsordning for tilskudd til ivaretakelse og utvikling av miljøverdier i skog.

Mer informasjon om ordningen

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 94 51 48 62