Tilskudd

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er regelverket som tilskuddssøknadene blir behandlet ut fra.

I Gjerstad får du tilskudd til følgende tiltak i 2021:

Tiltak

Sats

Forvaltningsmyndighet

Avstandsregulering

35%

Kommunen

Markberedning

30%

Kommunen

Stammekvisting

30%

Kommunen

Traktorvei og skogsbilvei

Varierer

Kommunen

Gjødsling

40%

Landbruksdirektoratet

Nyplanting

60%

Landbruksdirektoratet

Suppleringsplanting

30%

Landbruksdirektoratet

 

Kommunens retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket finner du her. (PDF, 194 kB) 

Kommunens retningslinjer for tilskudd til landbruksveier finner du her. (PDF, 592 kB)

Opplysninger om søknad til gjødsling av skog finner du her: Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak - Landbruksdirektoratet

Opplysninger om søknad til nyplanting og suppleringsplanting finner du her: Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak - Landbruksdirektoratet

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 945 14 862