Elevråd ved skolen

Elevmedvirkning og demokrati er viktige grunnprinsipper i norsk skole. Gjennom elevrådet blir dette ivaretatt, og elevrådet skal være en arena der elevene har en reell påvirkning på sin egen skolehverdag.

Opplæringsloven slår fast at alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings – og skolemiljø. Alle klasser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet har representanter i elevrådet og har møter jevnlig.

En lærer har ansvar for elevrådet og skal hjelpe dem i arbeidet. Det gjennomføres klassemøter i hver klasse og representantene skal samle innspill og forslag fra de andre elevene. Elevrådet har ansvar for å bringe videre forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen. De skal også få informasjon om regler og planer.

Skolen skal fremme læring om demokrati. Gjennom elevrådet får elevene forståelse for demokrati og medvirkning. Elevrådet er skolens demokratiske organ, hvor elevene kan nå fram med sine meninger og forslag. Skoleledelsen plikter å ta elevrådssaker på alvor.

Saker som elevrådet skal engasjere seg i:

  • Skolens psykososiale miljø
  • Utemiljø og fysiske forhold
  • Aktiviteter og arrangementer for elevene
  • Kantine på ungdomsskolen