Skolemiljøutvalg (SMU) ved skolen

Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg etter opplæringsloven §11.

Formålet med et skolemiljøutvalg er at elevene, foreldrene, skolen og de ansatte skal delta i arbeidet med å sette inn tiltak for et godt fysisk og psykososialt miljø.

Du kan lese mer om skolemiljøutvalg på Udirs webside:

https://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/smu/info_om_smu_elever_foreldre.pdf