Skolefritidsordningen (SFO) i Gjerstad

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Slik søker du

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
Når barnet ditt har fått plass i SFO, har du plassen inntil den sies opp eller barnet går ut av 4. klasse.

Søknad om plass i SFO, endring av plass og oppsigelse fylles ut elektronisk, og du finner det elektroniske skjemaet her.

SFO i skolens ferier

I 2021 vil det bli gitt tilbud om ferie-SFO  fra 24. juni - 9. juli og fra 9. august og frem til skolestart.

NB! SFO holdes stengt i jule- og påskeferie. Andre ferier holdes åpent hvis minimum 5 barn er påmeldt. (Dette er vedtatt i kommunestyret juni 2019).

I god tid før hver ferie som har tilbud om SFO, sendes det ut påmeldingsskjema til alle foresatte. Skjemaet sendes ut digitalt (kommer som SMS).

Om du har spørsmål som gjelder påmelding og program, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen.

Endre timeplan på SFO

Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.

Hva koster det?

SFO - betalingssatser
Oppholdstid Pris 2022
Opphold full tid kr 2400
Opphold inntil 10t/u kr 1800
Opphold inntil 5 t/uke kr 1000
Enkeltuke Kr 1200
Enkeltdag kr 300
Matpenger kr 10 pr dag
Opphold skolefrie dager for elever med fast plass kr 130/210

 

Søskenmoderasjon: 25 % for barn nr 2 og flere dersom man benytter seg av tilbud på full tid.

Det betales for 10 måneder. Juni og august belastes med halvt beløp, juli ingen betaling.

Dersom man benytter SFO i skolens ferier, belastes en dagsats for dette:

Brukere av full SFO betaler kr. 130 pr. ekstra dag i høstferie, vinterferie, samt skolefrie dager i mai, juni og august. Brukere av halv SFO betaler kr. 130 pr. dag for 3 dager pr uke i fulle uker, kr. 210 for dager utover dette. I uker som ikke er fulle kan 50 % av tiden benyttes for kr. 130 pr. dag. Ellers kr. 210 pr. dag.

Elever som til daglig ikke benytter seg av SFO kan kjøpe plass for enkeltdager til en pris av kr. 250 pr. dag.

Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i SFO

En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO er innført 1. august 2020. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for barn fra 1. - 4. klasse. 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er registrert i folkeregistret.

Les artikkelen på regjeringen.no og forskrift til opplæringslova for mer informasjon.

Ta kontakt med SFO-leder for mer informasjon.

Har du spørsmål om SFO ved skolen?

Da kan du kontakte SFO-leder.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.

Vedtekter

Gjerstad kommune har egne vedtekter for SFO der det blant annet er bestemmelser om opptak, oppsigelse og regler for betaling. Klikk her for å lese vedtektene for SFO i Gjerstad. (PDF, 96 kB)

Hva er SFO?

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO i Gjerstad skal være en integrert del av skolens virksomhet med alt det innebærer av samarbeid innen skolen, samt med hjem og nærmiljø.

Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletida.

Kontaktinformasjon

Onar Kjetil Baarøy
SFO-leder
E-post
Telefon 901 07 408