Skolefritidsordningen (SFO) i Gjerstad

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Slik søker du

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
Når barnet ditt har fått plass i SFO, har du plassen inntil den sies opp eller barnet går ut av 4. klasse.

Søknad om plass i SFO, endring av plass og oppsigelse fylles ut elektronisk, og du finner det elektroniske skjemaet her.

Barn på 1. og 2. trinn kan få 12 timer gratis kjernetid på SFO

Kjernetid er mellom kl. 14:10 og 16:10. Ønsker du dette, søker du på 12 – timers tilbud på det elektroniske skjemaet. Trenger du SFO på andre tidspunkt, søker du full plass. Full plass for 1. og 2. trinn koster 600 kroner.

SFO i skolens ferier

I 2024 vil det bli gitt tilbud om SFO i sommerferien fra mandag 24. juni til fredag 5. juli, og fra mandag 5. august til 9. august.  SFO er stengt fredag 21.juni og 12. - 14. august grunnet planlegging.

Andre ferier: SFO holdes stengt i skolen sin jule- og påskeferie. Andre ferier holdes åpent hvis minimum 5 barn er påmeldt. 

I god tid før hver ferie som har tilbud om SFO, sendes det ut påmeldingsskjema til alle foresatte.

Om du har spørsmål som gjelder påmelding og program, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen.

Endre timeplan på SFO

Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.

Hva koster det?

SFO - betalingssatser
Oppholdstid Pris 2024
Opphold full tid kr 2400
Opphold full tid 1. og 2. trinn kr 600
Opphold inntil 12 t/u kr 1800
Opphold inntil 5 t/uke kr 1000
Enkeltuke Kr 1200
Enkeltdag kr 300
Matpenger kr 10 pr dag
Opphold skolefrie dager for elever med fast plass kr 130/210

Søskenmoderasjon: 25 % for barn nr 2 og flere dersom man benytter seg av tilbud på full tid.

Det betales for 10 måneder. Juni og august belastes med halvt beløp, juli ingen betaling.

Dersom man benytter SFO i skolens ferier, belastes en dagsats for dette:

Brukere av full SFO betaler kr. 130 pr. ekstra dag i høstferie, vinterferie, samt skolefrie dager i mai, juni og august.

Brukere av andre tilbud på SFO betaler kr. 130 pr. dag for 3 dager pr uke i fulle uker, kr. 210 for dager utover dette. 

Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i SFO

En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO er innført 1. august 2020. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for barn fra 1. - 4. klasse. 

For 1. og 2. trinn er det nå innført 12 timer gratis kjernetid i SFO for de som ønsker det. I tillegg er det mulig å søke om gratis full plass for lavinntektsfamilier. Bruk samme skjema som over.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er registrert i folkeregistret.

Les artikkelen på regjeringen.no og forskrift til opplæringslova for mer informasjon.

Ta kontakt med SFO-leder for mer informasjon.

Har du spørsmål om SFO ved skolen?

Da kan du kontakte SFO-leder.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.

Vedtekter

Gjerstad kommune har egne vedtekter for SFO der det blant annet er bestemmelser om opptak, oppsigelse og regler for betaling. Klikk her for å lese vedtektene for SFO i Gjerstad. (PDF, 244 kB)

Hva er SFO?

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO i Gjerstad skal være en integrert del av skolens virksomhet med alt det innebærer av samarbeid innen skolen, samt med hjem og nærmiljø.

Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletida.