Elevenes skolemiljø

Godt skolemiljø

Du som elev har rett til et godt skolemiljø der du er trygg, trives og kan lære. Dette er bestemt i en lov som heter opplæringsloven. Kapitelet i opplæringsloven kalles ofte for “elevenes arbeidsmiljølov” og skal sikre at eleven får et minst like godt vern av sitt miljø som arbeidstakere. 

Elever og ansatte må oppføre seg bra overfor hverandre på skolen. Du skal for eksempel ikke bli mobbet, utestengt eller slått. Ingen skal si noe negativt til deg om utseende, klær, tro, seksuell legning, dialekt eller andre ting.

Lærere, rektor og andre ansatte må arbeide for at du skal ha det bra på skolen. De som jobber på skolen, skal  vite hvordan de kan oppdage problemer, og hvordan de kan løse dem.

Du vet best hvordan du har det

Verken rektor, lærere eller andre elever kan vite bedre enn deg hvordan du har det på skolen. Si fra hvordan du føler det! Si også fra hvis du tror at andre elever ikke har det bra.

Film om rett til godt og trygt skolemiljø

Her kan du se en film om rett til godt og trygt skolemiljø som Fylkesmannen og Ungdomsrådet for Agder har laget, lenke til filmen på Youtube.

Hva kan du gjøre hvis skolemiljøet ikke er godt nok?

Både du som elev og foreldrene dine har rett til å be skolen sette i gang tiltak for at skolemiljøet skal bli bedre. Det er frivillig å komme med forslag til hva skolen bør gjøre.

Hvordan kan du si fra?

Du kan si fra både skriftlig og muntlig, men vi anbefaler at du skriver et brev eller en e-post til skolen din. Det gjør at du etterpå kan bevise hva du har bedt om, og når du har bedt om det. Hvis du er usikker på hva du vil skrive, har Utdanningsdirektoratet laget en mal: Lenke til råd og informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Du kan kontakte skolen alene eller sammen med andre. For eksempel kan du skrive et brev sammen med en venn eller sammen med foreldrene dine. En hel klasse eller elevrådet kan også be om at skolen gjør noe med skolemiljøet.

De ansatte på skolen skal gripe inn hvis det skjer noe

Alle som jobber på skolen, har plikt til å gjøre noe hvis de tror at en elev ikke har det bra på skolen. De skal så fort som mulig prøve å finne ut hva som har skjedd. Når de har funnet ut hva som har skjedd, må de si fra til rektor.

Hva skal rektor gjøre?

Det er viktig at rektor tar de som sier fra, på alvor. Rektor har ansvaret for at skolen gjør noe for å stoppe det som skjer. Rektor skal også si fra til foreldrene om det som har skjedd.

Hvis du sier fra om noe, skal du og foreldrene dine få et brev fra rektor der det står hva skolen skal gjøre. Det brevet kalles et enkeltvedtak.

Svaret skal si noe om hva skolen vil gjøre videre i saken, og det skal inneholde en begrunnelse. Svaret skal være skriftlig. Det er mulig å klage til Fylkesmannen hvis du ikke er fornøyd med svaret fra skolen, eller skolen ikke gjør noe.

Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?

Hvis det står noe i brevet eller e-posten din som er personlig, har ikke skolen lov til å fortelle om det til noen andre enn de som må  vite om saken. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.

Skolen skal høre på hva du mener

Du kan være med og gi råd til skolen gjennom elevrådet og skolemiljøutvalget. Elevrådet skal blant annet arbeide for å skape et godt skolemiljø.

Skolen skal ta foreldrene med på råd

Foreldre har, sammen med elevene, rett til å bli hørt! Skolen bør derfor ta foreldre med i arbeidet med skolemiljøet. Foreldre kan være med og gi råd til skolen gjennom arbeid i de forskjellige rådene og utvalgene på skolen.

Lover

Opplæringsloven § 9