Mobbing og andre typer krenkelser

Hva er krenkende ord eller handlinger?

Alle skoler må definere hva de forstår med krenkende ord eller handlinger for å lettere oppdage hva som skjer når noen elever blir utsatt for dette.

Her gjengir vi definisjonene fra Utdanningsdirektoratet: “Brosjyre om elevenes skolemiljø.”

Mobbing betyr at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg.

Utestengning betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller en klasse.

Vold betyr at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

Rasisme betyr at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.

Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, tro, hudfarge eller opprinnelse.

I Elevundersøkelsen brukes denne definisjonen:

"Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Atferden må finne sted to eller flere ganger i måneden eller oftere for å være mobbing."