Retten til rådgiving

Den enkelte elev har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving:

1. Utdannings- og yrkesrådgiving

2. Sosialpedagogisk rådgiving

Utdannings- og yrkesrådgivning

Gjennom faget utdanningsvalg får elevene god kjennskap til videregående skole og de ulike utdanningsprogrammene som finnes. De får kjennskap til ulike typer yrker. Mange elever trenger ekstra råd og veiledning når det gjelder valg av framtidig utdanning, og rådgiver har en viktig funksjon med å hjelpe de elevene som trenger det. Rådgivingen kan foregå individuelt eller gruppevis.

Læreplanen for utdanningsvalg kan du lese på Udir.no sine nettsider.

Se også Utdanning.no, som er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring.

 

Sosialpedagogisk rådgiving

Mange elever trenger ekstra støtte og hjelp i vanskelige livssituasjoner. Det kan skyldes personlige, sosiale eller emosjonelle problemer. Sosiallærer har en viktig oppgave med å hjelpe de som trenger det. Det kan f.eks. foregå ved hjelp av samtaler og kartlegging av problemet.

Er problemet stort og omfattende, kontaktes hjelpeinstanser utenfor skolen. Dette gjøres i samråd med eleven det gjelder og foreldre/pårørende. Skolen har tett kontakt med helsesøster, lege, barnevern, PPT osv. Det er viktig at den enkelte elev får den hjelpen han/hun trenger for at god opplæring skal finne sted.

 

Kontaktinformasjon

Gunnar Wåsjø Simonsen
Enhetsleder og rektor Abel skole
E-post
Telefon 45 27 57 95