Vurdering for læring

Ett av satsingsområdene for skolene i Gjerstad de siste årene, har vært Vurdering for læring.

Forskning viser at vurderingskultur og lærerens vurderingspraksis har stor betydning for elevers læringsutbytte. Derfor er vurdering et satsingsområde i norsk grunnopplæring.

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale for å få til en læringsfremmende underveisvurdering. Disse fire prinsippene er forskningsbaserte og en del av forskrift til opplæringsloven. Alle elever og lærlinger har rett på underveisvurdering.

  1. Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 
  2. Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  3. Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  4. Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Gjennom underveisvurderingen får lærer eller instruktør og elever eller lærlinger informasjon om den faglige utviklingen. Når vurderingsinformasjonen brukes til å fremme læring og tilpasse opplæringen, kalles det vurdering for læring.

Vurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til standpunktvurdering på ungdomstrinnet. I videregående opplæring er underveisvurdering all vurdering fram mot standpunktvurdering og eksamen, og all vurdering i bedrift fram mot fag- og svenneprøve.

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet kan du lese mer om bakgrunnen for og resultatene av denne satsingen.

Kontaktinformasjon

Gunnar Wåsjø Simonsen
Enhetsleder og rektor Abel skole
E-post
Telefon 45 27 57 95