Innføring av obligatorisk vannmåler i Gjerstad kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 13. des.2018 ny lokal «Forskrift om vann- og avløpsgebyr». I forskrift stilles det krav til at alle abonnenter skal ta i bruk vannmåler for fastsettelse av vann- og avløpsgebyrene, og Gjerstad kommune ønsker å gi litt informasjon knyttet til denne forskrift.

Alle abonnenter med eiendom som har postnummer 4980 må innen utgangen av 2019 ha installert vannmåler, og i 2020 tilsvarende for alle abonnenter med postnummer 4993. Sistnevnte abonnenter står fritt til å ta i bruk vannmålere i 2019 dersom dette er ønskelig.

Litt om gebyrene

Årsgebyrene for vann- og avløpstjenester består av to deler:

a) Abonnementsgebyr (fast del).

b) Forbruksgebyr (variabel del), fastsattes nå etter vannmåler.

Inntektene fra abonnementsgebyret skal fortrinnsvis dekke vann- og avløpstjenestenes forventede faste kostnader.

For de abonnenter som er tilknyttet både vann og avløp så er det prinsipper «vann inn = vann ut» som gjelder. Dette vil si at avløpsmengden fastsetter etter vannforbruket. Det er mulig å installere egen vannmåler på vannforsyning som for eksempel kun benyttes til hagevanning, og der dette vannet ikke går i avløpet. Dette forbruket blir da trukket fra forbruksdelen på avløpsmengden.  

Litt om vannmåleren

Abonnenten eier selv vannmåleren, skal installeres av autorisert rørleggerbedrift, og skal plomberes av rørleggerbedriften som installerer vannmåleren. Når rørleggerbedriften er ferdig med installeringen skal vedkommende bedrift sende rørleggermeldig til kommunen med nødvendige opplysningen, slik som gårds- og bruksnummer, vannmålernummer og målerstand. Vannmåleren skal avleses en gang per år og kan gjøres ved bruk av kommunens SMS – tjeneste. Foreløpig er det ikke lagt opp til bruk av såkalte «smartmålere», dvs. tilsvarende strømmålerne der avlesning skjer automatisk. 

Vedlikehold og plassering av vannmåleren

  • Abonnenten skal holde vannmåler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.
  • Blir en vannmåler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen.
  • Kommunen kan føre tilsyn med vannmåler.  

Når vannmåler installeres er det viktig å montere denne slik at alt vannforbruk måles. Er det forgreininger på inntaksledning før inntaket i boligen må dette ha egen måler, eller forgreining må gjøres ved inntaket. Dersom dette er vanskelig å få til, kan en egen vannmålerkum ute være et alternativ. Det er SVÆRT viktig å ordne eventuelle lekkasjer - ei toalettsisterne som lekker kan gi et høyt forbruk gjennom året     

Kommunens vedtatte forskrift om vann- og avløpsgebyr. (PDF, 91 kB)

Vann- og avløpsgebyr 2019 - kommunens gebyrregulativ. (PDF, 84 kB)

Din rørlegger er ansvarlig for å levere inn skjema for montering av vannmåler. (PDF, 89 kB)

Har du spørsmål knyttet til plassering og montering av vannmåler så kan Ole A. Løite kontaktes på tlf. 907 81 271 eller på ole.loite@gjerstad.kommune.no.

For innmelding av vannmåler, stipulering av årsforbruk osv. så kontakt Anita Høgbråt på tlf. 918  03 191 eller på anita.hogbrat@gjerstad.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Ole Arthur Løite
Enhetsleder Samfunnsenheten
E-post
Telefon 90 78 12 71

Vei, vann og avløp. Beredskapskoordinator

 

Anita Høgbråt
Konsulent
E-post
Telefon 91 80 31 91

Ansvarlig for fakturering av kommunale avgifter og husleier kommunale boliger.