Eiendomsskatt i Gjerstad kommune 2024

Gjerstad kommune har eiendomsskatt for alle typer eiendom, og for 2024 er skattesatsen 4 promille av taksten for bolig og fritidseiendom og 7 promille for næringseiendom. Det er verd å merke seg at eiendomsskattetaksten ikke er det samme som ligningsverdi, men en egen takst som skal tilsvare omsetningsverdien ved fritt salg. Taksten for din eiendom fremgår av fakturaen du mottar 6 ganger i året. Hvis du mener taksten er feil, har du rett til å klage på denne.

Selv om eiendomsskatt i utgangspunktet gjelder alle eiendommer i kommunen, kan man søke om fritak for kirker, menighetshus, grendehus, klubbhus og lignende. Forutsetningen er at disse drives av lag, foreninger eller stiftelser på et ideelt eller humanitært grunnlag. Videre kan det søkes fritak for bygninger som er fredet etter kulturminneloven, uavhengig av hvem som eier disse.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2023. Skattelisten er lagt ut på Gjerstad kommunes nettside, og i papirformat på kommunehuset. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen fredag 12. april 2024.

Kommunestyret gjorde 14.12.2023 følgende vedtak om satser:

I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 4 promille for bolig og fritidsbolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2023. Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter.

I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2024 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen fredag 12. april 2024.

Skatteliste 2024:

Skatteliste offentlig ettersyn - ingen fritak (PDF, 347 kB)

Oversikt over fritatte eiendommer:

Skatteliste offentlig ettersyn - fritak § 5 og 7 (PDF, 185 kB)

Lovhjemmel:

Lov om eigendomsskatt til kommunane