Fiber - bredbåndsutbygging

I 2014 ble det opprettet en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og tildeling skjer etter søknad fra kommunene.

Ved utlysning av prosjekter er utlysningsteksten teknologinøytral, selv om fiber er å foretrekke. Gjerstad kommune har tidligere fått midler av Aust-Agder fylkeskommune til utbygging av området fra Mo-brua ned til Sunde/Holte med fiber.

Gjerstad kommune har nå fått statlig tilskudd til utbygging av bredbånd i områdene:

  • Indre vei-Ausland-Apland-Gjerstadveien-Mostad-Langvei
  • Gryting.

Områdene er lyst ut, og anskaffelsesprosessen er i gang.

”Den digitale allemannsretten”

Gjerstad kommune har et ambisiøst mål om bredbåndstilbud til alle våre innbyggere, og vil fortsette å jobbe aktivt for utbygging i kommunen vår.

Kommunen får også bistand til arbeidet av Det Digitale Agder (DDA). DDA er et samarbeidsprosjekt der alle kommunene og begge fylkeskommunene på Agder deltar.

Visjonen i dette prosjektet er å oppfylle ”den digitale allemannsretten” og regjeringens mål om at alle skal ha tilknytning til et framtidsretta bredbåndsnett.

Satsingen sees i sammenheng med det å gjøre innbyggerne klare til å ta i bruk nye samhandlingsarenaer. Samarbeid og kommunikasjon med både skole, helsevesen, NAV og andre offentlige kontor - baserer seg etter hvert på kommunikasjon via bredbånd.

Alle prosjektene i Agder som nå er i anskaffelsesprosess vises på Aust-Agder Fylkeskommune sin hjemmeside:

Prosjekter som er i anskaffelsesprosess i Agder