Julehilsen fra ordfører Inger Løite

Kjære sambygdinger

Klikk for stort bildeJula nærmer seg med stormskritt og året 2018 ebber snart ut.

Da er det tid for et lite tilbakeblikk på året som har gått. Jeg ser tilbake på et utfordrende og spennende år som leder for det politiske arbeidet i Gjerstad.

Siste kommunestyret for i år er gjennomført, og budsjett og handlingsplan ble vedtatt i fred og fordragelighet. Dette er også det som stort sett preger det politiske klimaet i Gjerstad, og er viktig hvis vi skal klare å gjøre en best mulig jobb og forvalte felleskapets ressurser på en god måte. Det skal selvsagt være rom for uenighet, og klare politiske brytninger er nødvendig. Min målsetting har vært å skape et politisk klima der åpenhet, respekt og mangfold råder. De beste politiske vedtakene skal formes i dialogens tegn og at alle kjenner at "vi følelsen" er fremtredende.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle i kommunestyret for å ha bidratt til akkurat det.

Jeg vil også takke rådmannen for hennes bidrag til et godt samarbeidsklima mellom politikk og administrasjon.

Mange saker har vært krevende. Usikkerheten rundt den nye E-18 har uten tvil vært den mest krevende og det som har skapt størst engasjement i hele bygda. Det vil fortsatt knytte seg spenning til denne saken inn i 2019.

Jeg er fornøyd med at vi er i rute med å bygge ny barneskole og flerbrukshall. Flerbrukshallen vil bety mye for mange, både barn, voksne og eldre i mange år framover. En samlet skole vil styrke kvalitet og miljø positivt.

Pleie- og omsorgsbehovet i kommunen er i perioder stort. Demografiutviklingen viser at vi blir flere eldre i årene framover. Dette krever at vi forbereder oss på å takle disse utfordringene på en god måte. Noen vil trenge plass på institusjon (Gjerstad omsorgssenter) og andre trenger hjelp for å kunne bo hjemme eller i omsorgsleilighet. Vi har styrket ramma til enhet for pleie- og omsorg, og vi må ha fokus på å bygge attraktive omsorgsleiligheter i årene framover for å kunne dekke behovet som kommer.

Samtidig som vi må forberede oss på behovet eldre mennesker vil ha i framtida, må vi se på hvordan vi best kan tiltrekke oss yngre familier. Barnetallet har over flere år har vært nedadgående, og det er bekymringsfullt.

Vi har gjort et vedtak på at alle tilkoblet kommunalt vannverk skal ha vannmåler i løpet av 2020. Det vil gi en mer rettferdig fordeling av utgiftene enn det er i dag.

Vi har en meget stram kommuneøkonomi som krever at vi styrer effektivt og utnytter de ressursene vi har på god måte. Rammeoverføringene fra Staten blir mindre og det rammer små kommuner spesielt hardt.

Gjerstad kommune har et kommunestyrevedtak fra juni 2016 på at kommunen er åpen for å vurdere forslag om sammenslåing med kommuner rundt oss, og at Gjerstad kommune må anses som “ufrivillig liten". Temaet kommunesammenslåing går neppe over.

Jeg vil takke alle ansatte i Gjerstad kommune som hver dag står på for å gi innbyggerne de beste tjenestene.

Jeg vil også takke næringslivet som gjennom verdifull innsats skaper vekst og arbeidsplasser i kommunen vår.

Takk til lag, foreninger og frivillige for det uvurderlige arbeidet dere gjør i vårt lokalsamfunn. Dere bidrar til et godt oppvekstmiljø for barn og unge og gleder mange av oss andre med ulike gode opplevelser.

Til slutt: La jula 2018 bli ei fredelig jul, preget av varme og omsorg. Ta vare på hverandre, nyt høytiden og bruk litt av den til ettertanke og takknemlighet over hvor heldig vi er i vårt hjørne av verden.

Ønsker deg og dine den beste jula. Takk for i år og et riktig godt nytt år!

Hilsen Inger