Kunngjøring om utvidet varslingsgrense for detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble (del av tidligere planforslag for E18 Tvedestrand – Bamble)

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende senest søndag
19.02.2023. Merk innspillet med «E18 Gjerstad-Bamble».

Nye Veier kunngjør utvidelse av varslingsgrensen for detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Varselet sendes ut til offentlige myndigheter, lag/organisasjoner/foreninger, samt berørte grunneiere og naboer som omfattes av disse utvidelsene.

Nye Veier varslet oppstart av planarbeid med detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble 28.08.2020, og utvidet varsling 18.12.2020. Planforslaget lå ute på høring fra 02.07.- 15.09.2021. Summen av innkomne merknader og innsigelser viste at det ikke var tilslutning til planforslaget slik det forelå, og det var ikke mulig å oppnå et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Med bakgrunn i dette har prosjektet gjennomgått en verdioptimalisering. Resultatet av verdioptimaliseringen ble offentliggjort på et møte i den interkommunale plangruppen 16.11.2022 og kan leses her: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18/e18-tvedestrand-bamble/

Anbefalingen er å gjenoppta pågående planprosess med detaljregulering av delstrekninger. På delstrekningen Gjerstad – Bamble anbefales det også å vurdere mer gjenbruk av eksisterende E18. I tillegg til en justering av planforslaget vil det derfor også bli vurdert en korridor med mer gjenbruk av eksisterende E18. Enkelte deler av denne korridoren er ikke konsekvensutredet tidligere. Det vil derfor være behov for å utrede enkelte områder ytterligere. Den opprinnelige varslingsgrensen er utvidet for å ivareta dette.

Konsekvenser for miljø og samfunn vil bli utredet i tråd med Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Utredningene vil bli basert på retningslinjer og krav som forelå på tidspunktet for den opprinnelige varslingen.

Det varsles om følgende utvidelser:

1. Areal ved Bråtvann – Sannidal kirke (Gjerstad og Kragerø)

Utvidelse nr. 1 strekker seg fra området vest for Bråtvann ved kommunegrensen mellom Gjerstad og Kragerø kommuner, til nord for Sannidal kirke i Kragerø kommune. Utvidelsen skyldes verdioptimaliseringens anbefaling om å vurdere mer gjenbruk av eksisterende E18 i sammenheng med en ny korridor sør for Bråtvann.

2. Areal ved Gjerdemyra (Kragerø)

Utvidelse nr. 2 nord for Brattli omfatter areal mellom eksisterende E18 og fv. 38 Drangedalsveien. Årsak til utvidelsen er vurdering av en ny kryssplassering sør for eksisterende kryss ved Gjerdemyra.

3. Areal ved Vesterbekkilen (Kragerø)

Utvidelse nr. 3 strekker seg fra Ødegård i sør til Hestmyrtangen i nord. Årsak til utvidelsen er at gjenbruk av eksisterende E18 skal vurderes i planarbeidet.

4. Areal i Stidalskilen (Kragerø)

Utvidelse nr. 4 gjelder området på sydsiden av eksisterende E18, mellom Bjørnsprettheia og Sopelimetangen. Årsak til utvidelsen er at gjenbruk av eksisterende E18 skal vurderes i planarbeidet.

5. Areal nord for Hullvann (Kragerø og Bamble)

Utvidelse nr. 5 gjelder området på nordsiden av Hullvann. Utvidelsen ivaretar justeringsmuligheter som følge av endret hastighet fra 110 km/t til 100 km/t.

6. Areal ved Skaugheia (Bamble)

Utvidelse nr. 6 strekker seg over områder ved Skaugheia. Utvidelsen ivaretar justeringsmuligheter som følge av endret hastighet fra 110 km/t til 100 km/t.

7. Areal ved Bakkevannet (Bamble)

Utvidelse nr. 7 strekker seg over Bakkevannet. Årsak til utvidelsen er at gjenbruk av eksisterende E18 skal vurderes i planarbeidet.

8. Areal ved Teksttjenn (Bamble)

Utvidelse nr. 8 ligger vest for Teksttjenn. Utvidelsen ivaretar justeringsmuligheter som følge av endret hastighet fra 110 km/t til 100 km/t.

Innspill til utvidelsene

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende senest søndag
19.02.2023. Merk innspillet med «E18 Gjerstad-Bamble».

Innspillene må sendes inn skriftlig:

  • direkte via Altinn (dersom du har mottatt dette varselet i Altinn).
  • eller via e-post: E18GB@sweco.no.
  • eller via Medvirkningsportalen E18 Gjerstad-Bamble.
  • eller via post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo.

Alle innspill vil oppsummeres, behandles og svares ut i et merknadsdokument. Dokumentet blir publisert og legges ved planforslaget til politisk behandling. Tidligere innsendte innspill til planarbeidet for E18 Tvedestrand – Bamble blir vurdert i det videre planarbeidet. Det ønskes derfor innspill knyttet til det utvidede varslingsområdet.

Dersom du sendte innspill til planforslaget som lå ute på høring høsten 2021, trenger du ikke å sende innspillet på nytt.

Informasjon om planarbeidet ligger ute på nettsidene til Nye Veier og kommunene.

Kunngjøring om utvidelsen annonseres i avisene; Aust-Agder Blad, Telemarksavisa og Kragerø Blad Vestmar.

Åpen kontordag

Nye Veier inviterer til åpen kontordag på prosjektkontoret til Nye Veier. På åpen kontordag stiller representanter fra Nye Veier og Sweco. Her kan alle som ønsker å komme innom få mulighet til å stille spørsmål om prosjektet.

Dato: Onsdag 15.02.2023

Sted: Herreveien 57, 3960 Stathelle

Tid: Kl. 12.00-18.00

Grunnerverv

Grunnerverv er prosessen hvor Nye Veier erverver grunn og/eller rettigheter til veien. Det er først når reguleringsplanen er vedtatt at Nye Veier med sikkerhet vet hvilke eiendommer som blir berørt og i hvilken grad de berøres. Vi tar kontakt med grunneiere av berørte eiendommer i god tid før prosjektet skal gjennomføres.

Mer informasjon om grunnerverv finner du her: https://www.nyeveier.no/grunnerverv/

PlanID

Gjerstad: 4211_202101

Kragerø: 3814_201

Bamble: 3813_369

Kontaktinfo

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Stian Blindheim, prosjektleder Nye veier, tlf. 970 96 390

Erlend Lie, grunnerverver Nye Veier, tlf. 402 22 555
Karl Arne Hollingsholm, prosjektleder Sweco, tlf. 930 16 226

Vedlegg

Varslingsbrev, full kunngjøringstekst med kartutsnitt. (PDF, 2 MB)

Oversiktskart som viser utvidelsenes plassering. (PDF, 534 kB)

Lenke til opprinnelig planforslag som lå ute på høring høsten 2021.

Med vennlig hilsen

Stian Blindheim

Prosjektleder, Nye Veier AS