Kunngjøring om utvidet varslingsgrense og høring av planprogram for detaljregulering for E18 Tvedestrand – Gjerstad

Dette er en del av tidligere planforslag for E18 Tvedestrand – Bamble. Informasjonsmøte 3. mai kl. 17-20, adresse Øren 35, 4990 Søndeled. Frist for innspill 21. mai 2023.

Bakgrunn for utvidet varsling

Nye Veier kunngjør utvidelse av varslingsgrensen for detaljregulering for E18 Tvedestrand – Gjerstad i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Samtidig med kunngjøring om utvidet varslingsgrense, legges planprogram for E18 Tvedestrand – Gjerstad ut på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-9. Planprogrammet ble vedtatt lagt ut av det interkommunale plansamarbeidet møte den 23.03.2023.

Nye Veier varslet oppstart av planarbeid med detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble 28.08.2020. Planforslaget lå ute på høring fra 02.07.- 15.09.2021. Summen av innkomne merknader og innsigelser viste at det ikke var tilslutning til planforslaget slik det forelå, og det var ikke mulig å oppnå et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Med bakgrunn i dette har prosjektet gjennomgått en verdioptimalisering.

Anbefalingen fra verdioptimaliseringen er å videreføre pågående planprosess for delstrekningen E18 Tvedestrand – Gjerstad. Verdioptimaliseringen pekte på at økt grad av gjenbruk kan øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten på strekningen. Planarbeidet vil videreføres med en oppdatert og sammenstilt konsekvensutredning av fire veikorridorer og mulige kombinasjoner.

Planprogrammet gir en nærmere redegjørelse for plan- og utredningsarbeidet. Det gir en status i det pågående planarbeidet, en beskrivelse av tiltaket og utredningsalternativer, og angir aktuelle problemstillinger for den påfølgende konsekvensutredningen. Planprogrammet gir også en oversikt over de forskjellige aktørene i planarbeidet, deres særskilte roller og ansvar. I tillegg foreslår planprogrammet en medvirknings- og beslutningsprosess frem til endelig vedtatt plan. Planprogrammet er tilgjengelig på Nye Veiers hjemmesider.

Alle hjemmelshavere som berøres, blir varslet.

Vedlegg i saken:

Innspill til utvidelsene og planprogrammet

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill til det utvidede varslingsområdet og til planprogrammet om å fremme disse. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende senest søndag 21.05.2023. Merk innspillet med «E18 Tvedestrand – Gjerstad».

Innspillene må sendes inn skriftlig:

  • via e-post: E18TG@sweco.no
  • eller via Medvirkningsportalen E18 Tvedestrand - Gjerstad
  • eller via post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo

Alle innspill vil oppsummeres, behandles og svares ut i et merknadsdokument. Dokumentet blir publisert og legges ved planforslaget til politisk behandling. Dersom du sendte innspill til planforslaget som lå ute på høring høsten 2021, trenger du ikke å sende innspillet på nytt, da disse blir vurdert i det videre planarbeidet.

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet  

  • Stian Blindheim, prosjektleder Nye Veier, tlf. 970 96 390
  • Karl Arne Hollingsholm, prosjektleder Sweco, tlf. 930 16226

Informasjonsmøte

Nye Veier inviterer til åpent informasjonsmøte på Fjordheim i Søndeled. På møtet vil Nye Veier informere om status og videre fremdrift i planarbeidet. I etterkant av presentasjonen, vil representanter fra Nye Veier og Sweco være til stede for å ta imot spørsmål om prosjektet.

Dato: Onsdag 03.05.2023

Sted: Øren 35, 4990 Søndeled

Tid: Kl. 17.00-20.00