Lokal høring: Endring av stedsnavn fra Enghola boligfelt til Mostad terrasse

Gjerstad kommune ønsker å endre navn på boligfeltet på Mostad fra Enghola boligfelt til Mostad terrasse

Kommunen erfarer at navnet Enghola ikke er så godt kjent som vi opprinnelig la til grunn. I markedsføringen av boligfeltet er det behov for å koble feltet til et etablert og godt kjent stedsnavn i kommunen, som i tillegg gjenspeiler den stedegne topografien. Mostad terrasse er beskrivende og opplysende for både sted og topografi.

Det er en fordel at adressering blir gjennomført så tidlig som mulig slik at adressene er innarbeidet ved utbygging av nye boligområder. I Enghola (Mostad terrasse) har det så langt vært lite aktivitet og interesse for tomtene, og det er kun kommunen selv som har etablert bygg i feltet. Nå arbeider kommunen for å gjøre feltet mer attraktivt for utbyggere og privatpersoner.

Kommunen har ikke lenger noen vei-/adressekomitè, så vi legger navneendringen ut på lokal høring. Kommunen oversender de lokale høringsuttalelsene til Språkrådet. Språkrådet gir en tilråding til Kartverket, som gjør det endelige vedtaket.

Kart som viser boligfelt.

Hva mener du om navneendringen? Send ditt svar, gjerne med en kort begrunnelse, innen 1.12.2023 til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad eller på epost: post@gjerstad.kommune.no.