Midlertidig kommunal tilskuddsordning for næringslivet i Gjerstad

Kommunestyret vedtok den 25. juni 2020 å utlyse en kommunal tilskuddsordning for næringslivet i Gjerstad. Første søknadsfrist er 1. juli 2020. Neste er 1. september 2020. Les mer for retningslinjer og elektronisk søknadsskjema.

Her finner du elektronisk søknadsskjema.

Retningslinjer for ordningen

 1. Kommunestyret vedtar å etablere en midlertidig kommunal tilskuddsordning for bedrifter med kontorkommune i Gjerstad.

 

 1. Søknader behandles etter følgende prosess og retningslinjer:
 • Søknader tas imot av kommunedirektøren som innstiller i saken i samarbeid med næringssjefen. Næringsutvalget fatter vedtak i alle saker.
 • Tilskuddsmidlene skal gå til tiltak som bidrar til å opprettholde og/eller styrke lokale bedrifter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene i forbindelse med koronasituasjonen ikke dekker.
 • Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. Unntaket gjelder bedrifter med kontorkommune i Gjerstad som er direkte rammet av koronasituasjonen, der de nasjonale kompensasjonspakkene ikke treffer, og der et eventuelt tilskudd ikke har konkurransevridende effekt.
 • Både enkeltbedrifter, sammenslutninger av bedrifter, offentlige aktører, ideelle organisasjoner, stiftelser kan søke om midler til næringsfremmende tiltak på områder som dekker intensjonen skissert over. Bedrifter som søker må legge frem skatteattest, ikke eldre enn en -1- måned. Bedrifter som er under konkursbehandling, kan ikke søke midler.
 • Maksimalsats for tilskudd til enkeltaktører settes til kr 200 000,-, mens det for sammenslutninger av bedrifter eller tiltak i offentlig regi kan gis tilskudd på opptil kr 400 000,-
 • Søkere sender inn standardisert digitalt søknadsskjema via kommunens webside. Søknadskjema må inneholde tall for siste 3 måneders omsetning målt mot samme periode i fjor. Årsregnskap 2019 må ligge ved søknaden. Søknaden må også inneholde hva tilskuddet er tenkt å bidra til for bedriften. Mottaker av tilskuddet følges opp av næringssjefen.
 • Alle tildelinger er offentlige.
 • Tilskudd gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen. Samlet offentlig støtte, herunder støtte fra tilskuddsordningen, skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov.
 • Godkjent timesats for egeninnsats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr.
 • Akonto utbetaling kan etter anmodning utbetales med maksimum 50% av tildelte midler når prosjektet er startet opp. Resterende beløp kan utbetales når prosjektet er gjennomført som omsøkt, og en gjennomføringsrapport er levert inn og godkjent.
 • Tilskuddsordningen gjelder frem til 31.12.20. Dersom midlene ikke er brukt opp, og det er aktuelt å videreføre ordningen i 2021, må dette tas høyde for i budsjettprosessen for 2021.
 • Våren 2021 skal effekten av tilskuddsordningen og tilfanget av søknader evalueres.

 

 1. Midlene til tilskuddsordningen tas fra disposisjonsfond.

I driftsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Rammen for ansvar 15 Felles økes med kr 2.000.000

Avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 2.000.000

 

 1. Søknadsfristen er 1. juli 2020 og 1. september 2020.