Offentlig ettersyn - valg av meddommere for perioden 2025-2028

Gjerstad kommune legger ut til høring forslag til meddommere for perioden 1.1.2025 - 31.12.2028.
Formannskapet vedtok (innstilling til kommunestyret) i møte 7.5.24 forslag på meddommere. 
Kommunestyret skal i møte 22. mai 2024 velge meddommere til Agder tingrett, Agder lagmannsrett og Agder jordskifterett. 
I tillegg skal kommunestyret fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.
Det vises til domstollovens § 64 og 65, samt jordskiftelovens § 2-5. 
Høringen vil ligge ute i 14 dager fra i dag, 8. mai 2024. 
Har du merknader eller innvendinger til forslagene, må dette meldes postmottak@gjerstad.kommune.no, eller som brevpost: Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad.
Høringsfrist (må være kommunen i hende senest): 22. mai 2024 kl 08:30. Høringsliste - meddommere 2025 - 2028 (PDF, 79 kB)