Tilskudd til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. Frist for å søke tilskudd: 15. mars kl. 13.00

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.

Krav til organisasjoner som mottar tilskudd gjennom kommunene:

- Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.

- Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.

- Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.

- Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.

- Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.

 Søkerne blir bedt om å oppgi følgende informasjon:

- Navn på organisasjon

- Organisasjonsnummer

- Kontaktinformasjon

- Kontonummer

- KWt forbruk desember og januar

- Kommentarfelt

- Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Frist 15. mars kl. 13.00

Søk her:

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/