Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysing for 2023

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfristen er 18. november 2022.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Gjerstad kommune er med i denne tilskuddsordningen, og kunngjør derfor muligheten til å søke tilskudd for 2023.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon

Hvem kan søke

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

En søknad må knyttes til kommunen hvor hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Hvis prosjektet aktivt skal rekruttere deltakere fra andre kommuner, må søker sende inn én søknad for hver aktuelle kommune.

Frivillige organisasjoner kan søke uten å være tilknyttet en deltakende kommune dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen og skal tilby aktivitet i minst fem kommuner. For eksempler på hva som regnes som sentralledd, se veilederen punkt 3.2. Sentralledd i organisasjoner som søker og mottar tilskudd uten å knytte søknaden til en deltakende kommune vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Det kan søkes om midler til prosjekter (aktivitetstyper) som støtter opp under tilskuddsordningens mål. Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Bufdirs søknadsportal

Alle søknader sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hjelpeside til søknadsportalen

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i forskriften, veileder for søkere og krav til rapportering. 

Kontaktperson i Gjerstad kommune er:

Tonje Berger Ausland, tlf. 415 27 851, tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no