Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du underartikler med kommunens kunngjøringer og høringer.

Andre nyheter finner du under aktuelt.

Publisert 21.12.2020

Kommunestyret har i møte den 29.10.2020 i sak 20/75 vedtatt møteplan for 2021.

Publisert 26.11.2020

I forbindelse med opprettelse av et verneområde i Gjerstad kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnet Bjørnstad. Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Frist for tilbakemelding er satt til 26.12.2020.

Publisert 11.11.2020

Kommunedirektøren i Gjerstad har nå lagt frem sitt forslag til handlingsprogram 2021-2024 og årsplan for 2021 (PDF, 2 MB) 

Publisert 31.08.2020

Frist for innsending av innspill er 14. oktober 2020. Mottaker for innspill er Nye Veier. Les mer i denne artikkelen.

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020. Med dette varsler Nye Veier oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal Tvedestrand, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Samtidig som varsel av oppstart, legges planprogram ut på høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

 

Publisert 26.08.2020

Planutvalget behandlet forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2024 i møte 25. august 2020. Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Iht. plan- og bygningsloven §10-1, legges forslag til planstrategi ut til gjennomsyn fram til 02.10.2020. Planen vil etter gjennomsyn bli endelig behandlet i kommunestyret.

Publisert 06.07.2020

Høringen gjelder nytt veinavn for adkomst til nytt boligfelt på Mostad. Gjerstad kommune ber om innspill for stavemåtene Enghola/Enghåla med frist 3. august 2020.

Publisert 04.06.2020

Gjerstad kommune legger herved frem liste over kandidater som er blitt forespurt og har takket ja til å stille til valg som meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Publisert 14.04.2020

Gjerstad kommune har meldt oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi for den neste fireårsperioden.

Frist for innspill settes til 7. mai 2020.

Publisert 01.04.2020

Gjerstad kommune har eiendomsskatt for alle typer eiendom, og for 2020 er skattesatsen 5 promille av taksten for bolig og fritidseiendom, 7 promille for næringseiendom. Det er verd å merke seg at eiendomsskattetaksten  ikke er det samme som ligningsverdi, men en egen takst som skal tilsvare omsetningsverdien ved fritt salg. Taksten for din eiendom fremgår av fakturaen du mottar 6 ganger i året. Hvis du mener taksten er feil, har du rett til å klage på denne.

Selv om eiendomsskatt i utgangspunktet gjelder alle eiendommer i kommunen, kan man søke om fritak for kirker, menighetshus, grendehus, klubbhus og lignende. Forutsetningen er at disse drives av lag, foreninger eller stiftelser på et ideelt eller humanitært grunnlag. Videre kan det søkes fritak for bygninger som er fredet etter kulturminneloven, uavhengig av hvem som eier disse.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn fra 1.3.20, og er tilgjengelig her på nettsiden hele året. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2020. Skattelisten er også lagt ut på kommunehuset (ta kontakt for avtale) i tillegg til her på vår nettside.