Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du underartikler med kommunens kunngjøringer og høringer.

Andre nyheter finner du under aktuelt.

Publisert 30.11.2022

Formannskapets forslag til handlingsplan for perioden 2023 - 2026, årsplan for 2023 og avgiftsfastsettelser for 2023 legges nå ut til offentlig høring i henhold til kommunelovens § 14.3. 

Publisert 22.11.2022

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til Handlingsprogram 2023-2026 og årsplan 2023.

Her kan du laste ned kommunedirektørens forslag. (PDF, 2 MB)

Publisert 21.11.2022

Kommuneplanen legges fram for planutvalget i møte 29. november 2022. 
Dokumentene må betraktes som foreløpige. Endringer blir fortløpende lagt inn til og med mandag. 

Publisert 14.07.2022

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl)
§ 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det er avklart at planen ikke utløser krav om
konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Publisert 17.02.2022

Gjerstad kommune har eiendomsskatt for alle typer eiendom, og for 2022 er skattesatsen 4 promille av taksten for bolig og fritidseiendom, 7 promille for næringseiendom. Det er verd å merke seg at eiendomsskattetaksten ikke er det samme som ligningsverdi, men en egen takst som skal tilsvare omsetningsverdien ved fritt salg. Taksten for din eiendom fremgår av fakturaen du mottar 6 ganger i året. Hvis du mener taksten er feil, har du rett til å klage på denne.

Selv om eiendomsskatt i utgangspunktet gjelder alle eiendommer i kommunen, kan man søke om fritak for kirker, menighetshus, grendehus, klubbhus og lignende. Forutsetningen er at disse drives av lag, foreninger eller stiftelser på et ideelt eller humanitært grunnlag. Videre kan det søkes fritak for bygninger som er fredet etter kulturminneloven, uavhengig av hvem som eier disse.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2022. Skattelisten er lagt ut på Gjerstad kommunes nettside, og i papirformat på kommunehuset. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen tirsdag 19. april 2022.

Kommunestyret gjorde 16.12.2021 følgende vedtak om satser:

I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 4 promille for bolig og fritidsbolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2022. Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2022 for alle næringseiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. For bolig og fritidsbolig holdes alle takster uendret fra 2021 til 2022.

Publisert 15.02.2022

Frist for å melde sin interesse / legge inn bud settes til 16. mars 2022.

Bygget er registrert som grendehus, og ny eier kan ikke påregne at det kan gis bruksendring til bolig. Bygget er egnet som et forsamlingslokale til ulike lag og foreninger.

Publisert 14.09.2021

Fra mandag 20. september vil kommunen begynne veiutbedringer på Vestølveien, og arbeidene starter ved Røed.

Strekningen Rød til avkjøring Åsmundsstøl stenges, og det bil bli skiltet omkjøring via Trydal - Åsmundstøl. Arbeidene forventes å pågå til medio okt. Målet er å  ha den stengte veistrekningen åpen i helgene.

Publisert 15.02.2021

Statens Kartverk har den 03.02.2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Gjerstad kommune:

I saken inngår også navnet Bjynnustad naturreservat, der Kartverket ikke har vedtaksrett. Saken går i kopi til Miljødirektoratet.

Publisert 26.11.2020

I forbindelse med opprettelse av et verneområde i Gjerstad kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnet Bjørnstad. Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Frist for tilbakemelding er satt til 26.12.2020.