Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du underartikler med kommunens kunngjøringer og høringer.

Andre nyheter finner du under aktuelt.

Publisert 14.03.2023

Valgstyret, planutvalget og formannskapet avholder møte i dag, 14.3. (OBS!!) i Klubbhuset til Gjerstad Idrettslag.   

Publisert 17.02.2023

Gjerstad kommune har eiendomsskatt for alle typer eiendom, og for 2023 er skattesatsen 4 promille av taksten for bolig og fritidseiendom og 7 promille for næringseiendom. Det er verd å merke seg at eiendomsskattetaksten ikke er det samme som ligningsverdi, men en egen takst som skal tilsvare omsetningsverdien ved fritt salg. Taksten for din eiendom fremgår av fakturaen du mottar 6 ganger i året. Hvis du mener taksten er feil, har du rett til å klage på denne.

Selv om eiendomsskatt i utgangspunktet gjelder alle eiendommer i kommunen, kan man søke om fritak for kirker, menighetshus, grendehus, klubbhus og lignende. Forutsetningen er at disse drives av lag, foreninger eller stiftelser på et ideelt eller humanitært grunnlag. Videre kan det søkes fritak for bygninger som er fredet etter kulturminneloven, uavhengig av hvem som eier disse.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2023. Skattelisten er lagt ut på Gjerstad kommunes nettside, og i papirformat på kommunehuset. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen onsdag 12. april 2023.

Kommunestyret gjorde 15.12.2022 følgende vedtak om satser:

Publisert 08.02.2023

Oppdatert 08.02.2023:

Med henvisning til tidligere melding om offentlig ettersyn av kommuneplanen for Gjerstad kommune, jmf. Plan- og bygningsloven § 11-14, vil høringsutkastet trekkes tilbake fra offentlig ettersyn, grunnet nye krav til konsekvensutredning. Planen legges ut på nytt senere. Allerede innkomne høringsuttalelser vil bli gjennomgått i det videre arbeidet med kommuneplanen.

Opprinnelig publisert 09.12.2022:

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn fra 10. desember 2022 til 31. januar 2023. 

 

Publisert 08.02.2023

Reguleringsforslag til offentlig ettersyn – Fardalsmoen, gnr/bnr 29/29, 27/1 OG 27/1/2. 

Høringsfrist: 30.03.2023

Publisert 18.01.2023

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende senest søndag
19.02.2023. Merk innspillet med «E18 Gjerstad-Bamble».

Publisert 22.11.2022

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til Handlingsprogram 2023-2026 og årsplan 2023.

Her kan du laste ned kommunedirektørens forslag. (PDF, 2 MB)

Publisert 21.11.2022

Kommuneplanen legges fram for planutvalget i møte 29. november 2022. 
Dokumentene må betraktes som foreløpige. Endringer blir fortløpende lagt inn til og med mandag. 

Publisert 14.07.2022

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl)
§ 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det er avklart at planen ikke utløser krav om
konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.