Arbeid med kommunal planstrategi for Gjerstad kommune 2020-2024

Gjerstad kommune har meldt oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi for den neste fireårsperioden.

Frist for innspill settes til 7. mai 2020.

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i valgperioden for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men en strategi for planarbeidet i kommunen.

Planstrategien skal styrke den politiske styringen med hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden og vedtas senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Kommunens planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Plan- og bygnngsloven § 10-1. Kommunal planstrategi:

«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.»

Kommunens gjeldende planstrategi ble vedtatt av kommunestyret i sak 17/51, 22.06.2017, og gjelder for perioden 2017 – 2020. Gjeldende planstrategi ligger her:

Vedtatt planstrategi for Gjerstad kommune 2017- 2020

Frist for innspill settes til 7.mai 2020.

Har du spørsmål til planarbeidet, ta kontakt med undertegnede på e-post svein.brattekleiv@gjerstad.kommune.no eller på telefon 92233516.

Svein Brattekleiv, plankonsulent

Kontaktinformasjon

Svein Brattekleiv
Plankonsulent
E-post
Telefon 922 33 516