Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2020

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Kontaktpersoner i Gjerstad kommune er:

Tonje Berger Ausland, tlf. 415 27 851 og Julie Sundsdal Nærdal, tlf. 911 97 719.

Epost:

tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no

julie.sundsdal.naerdal@gjerstad.kommune.no

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdir søknadsportal - informasjon og søknadsskjema finner du her.

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland
Enhetsleder Samfunnsenheten, plansjef, folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 415 27 851
Julie Sundsdal Nærdal
Prosjektkoordinator
E-post
Telefon 911 97 719

Arbeider mandag-torsdag