Trekkes tilbake 8.2.2023: Forslag til kommuneplan 2023-2035 for Gjerstad kommune – Offentlig ettersyn

Oppdatert 08.02.2023:

Med henvisning til tidligere melding om offentlig ettersyn av kommuneplanen for Gjerstad kommune, jmf. Plan- og bygningsloven § 11-14, vil høringsutkastet trekkes tilbake fra offentlig ettersyn, grunnet nye krav til konsekvensutredning. Planen legges ut på nytt senere. Allerede innkomne høringsuttalelser vil bli gjennomgått i det videre arbeidet med kommuneplanen.

Opprinnelig publisert 09.12.2022:

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn fra 10. desember 2022 til 31. januar 2023. Frist for å komme med innspill ble endret fra (31.01.2023) til 15.02.2023 ifølge vedtak i kommunestyremøtet 15.12.2023.

Planutvalget behandlet forslaget 29. november 2022, i sak 22/9 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Forslag til kommuneplan for Gjerstad kommune 2023-2035; samfunnsdel og arealdel med bestemmelser, samt planbeskrivelse og tilhørende vedlegg, legges ut til offentlig ettersyn, iht. Plan- og bygningsloven (PBL) § 11-14.

Frist for å komme med innspill settes til 15.02.2023 (endret fra 31.01.2023 til 15.02.2023 ifølge vedtak i kommunestyremøtet 15.12.2023).

Agder fylkeskommune har fått utvidet høringsfrist til 15.03.2023, grunnet lite bemanning/ferieavvikling før deres skrivefrist 16.01.23, til møte i fylkesutvalget 31.01.23.

Fremlagt kommuneplan vil erstatte eksisterende landbruksplan, strategisk næringsplan og de to kommunedelplanene for helse & omsorg og oppvekst & utdanning. 

Kommunedirektøren gis myndighet til å ta en endelig gjennomlesning etter planutvalgsmøtet, før planen i sin helhet legges ut på høring, for å rette evt. grammatiske og semantiske feil, og gjøre evt. småjusteringer som ikke endrer betydningen av innholdet.

Høringsfrist

Eventuelle merknader til planen bes sendt til kommunen som ordinær post eller som e-post innen 15.02.2023. Postadresse: Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad. E-post: post@gjerstad.kommune.no

Møte i planutvalget 29.11.2022

  1. Forslag til kommuneplan for Gjerstad kommune 2023-2035 – vedtak om offentlig ettersyn - Kommunedirektørens forslag til vedtak
  2. Saksprotokoll Høring av kommuneplan for Gjerstad kommune - 2023 - 2035

Høringsdokumenter

Kontaktinformasjon

Gøran Brovig Olsen
Ingeniør, planarbeid
E-post
Telefon 95 85 43 33
Mobil 95 85 43 33