Varsel om igangsetting av planarbeid - detaljregulering for del av 21/2 ved Steinsvann i Gjerstad

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl)
§ 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det er avklart at planen ikke utløser krav om
konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Formålet med planleggingen

Formålet med planen er å utvide et hytteområde ved Steinsvann. Det er godkjent fradelt 5 tomter i
området, der 3 av de er bebygd. Det er ønskelig å legge til rette for 6 nye tomter i området, og lage
en felles reguleringsplan for de 11 tomtene.

Arealene planlegges regulert til frittliggende fritidsbebyggelse. Det skal også reguleres inn et felles
område for ballbinge og nødvendig infrastruktur som adkomstvei. Det er etablert vei inn i området,
der de nye tomtene kan koble seg på. Vann og avløp løses gjennom minirenseanlegg, her foreligger
det godkjenning til de eksisterende hyttene, med mulighet for utvidelse. Renovasjon for området vil
bli løst med en felles løsning. Det ligger en liten brygge/rampe i området fra før som benyttes for
utsetting av båt/kano/kajakk. Denne vil bli regulert inn som felles brygge.

Planområdet

Planområdet ligger ved Steinsvann i Gjerstad med adkomst fra Vestølveien. Området er på ~58
daa, og omfatter eiendommene gnr 21 bnr 2. I øst ligger plangrensen i strandlinjen til Steinsvann,
og i sør følger den eiendomsgrense og grense mot reguleringsplan for Tegårsvann. I vest følger
den eiendomsgrense og i nord er grensa satt i formålsgrense i kommuneplanen.

Planstatus

Området er uregulert, men i kommuneplanens arealdel, er eiendommen gnr 21 bnr 2 avsatt til
byggeområde fritidsbebyggelse.

Oppstartsmøte

Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen i Gjerstad kommune 01.07.22.

Tiltakshaver

Forslagsstiller er Karl Arne Lia. Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 21.08.22 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836
Arendal, eller per e-post: emls@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk
& Co. as., v/ Ellen M L Sines, tlf 99 59 03 26, e-post: emls@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no.
Her finnes også planinitiativ samt referat fra oppstartsmøte med Gjerstad kommune.

Kunngjøringsbrev (PDF, 119 kB)

Planinitiativ (PDF, 499 kB)

Kunngjøringskart (PDF, 110 kB)

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Planforslaget vil så bli
utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen
blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.